(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Qëllimi i punës –kryerjen e trajtimeve mjekësore dhe rehabilitimin mjekësor të fëmijëve dhe të rinjve.

Mënyra dhe format e udhëheqjes – kolegji i ekspertëve me një punonjës të kujdesit shëndetësor dhe punonjës të tjerë në shërbim me qëllim të zbatimit dhe përmirësimit të cilësisë së kujdesit shëndetësor.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 • Laureta Ramadan

  Defektolog

 • Fatime Berisha

  Logoped

   

 • Senad Jakupi

  Punëtor social

   

ЈЗУ ”ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ”-СКОПЈЕ

Instituti për Shëndetin Mendor të Fëmijëve dhe të rinjve “Mladost” – Shkup

IPSH ”SHTËPIA E SHËNDETIT ”-SHKUP
NJO – Instituti për Shëndetin Mendor të Fëmijëve dhe të rinjve “Mladost,,

Bul.”Partizanski odredi ”nr.60a Shkup
tel..3 061-509; faks 3 068-307 lokal 133,
e-mail: zmzmladostskopje@gmail.com

NUK KA SHËNDET PA SHËNDET MENDOR

 

ISHM „Младост“ është një institucion qendror kombëtar i përqendruar në shëndetin mendor, rritjen e bashkëmoshatarëve dhe zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjve.NJO Instituti për Shëndetin Mendor të Fëmijëve dhe të rinjve “Mladost,,Shkup  u themelua në vitin 1958. me emrin Këshillime pedagogjike medicinal ,kurse nga viti 1974 punon si Institut. Që nga themelimi i saj deri më sot, Zyra ka parashikuar zhvillimin e tendencave në mjekësinë moderne dhe nevojat e pacientëve në një mjedis dinamik dhe aktualisht funksionon si qendra e vetme diagnostike për autizmin. Gjithashtu ofron terapi familjare dhe individuale, kryen kategorizime, kryen ekspertizën e gjykatës dhe aktivitete të tjera, bazuar në një qasje ndërdisiplinore, me qëllim të përmirësimit të shëndetit mendor si dhe mirëqenies së përgjithshme psikofizike të individëve.

Me veprimtarinë e saj kryesore – mbrojtjen dhe promovimin e shëndetit mendor të fëmijëve dhe të rinjve – zbaton kujdesin parësor dhe dytësor të shëndetit mendor për fëmijët nga mosha më e hershme, parashkollorët, fëmijët e shkollave, adoleshentët deri në 26 vjet me familjet e tyre.

Me ekipin multidisiplinar të përbërë nga specialistë të mjekëve dhe profile të ndryshme të bashkëpunëtorëve të kujdesit shëndetësor, ky institucion është i vetmi i këtij lloji në Republikën e Maqedonisë. Këtu, pacientët tanë marrin diagnozë të hershme dhe trajtim të hershëm dhe rehabilitim të kushteve dhe vështirësive që devijojnë nga zhvillimi fiziologjik i pritur për një moshë të caktuar kalendarike tek fëmijët, veçanërisht për fëmijët me autizëm dhe çrregullime të tjera të përhapura.

 • Ekipi i ekspertëve përbëhet nga:
 • Specijalistë nga pediatria , psikiatria de neurologjia

Bashkëpunëtorë specijalist të kësaj fushe të:

 • Psikologjia
 • Defektologjia
 • Logopedia
 • Pedagogjia
 • Puna sociale
 • Citogjenetika

 

Instituti funkcionon si NJO në suazat e Shtëpisë së shëndetit në qytetin e Shkupit. Puna profesionale është e organizuar në njësitë organizative,gjegjësisht në njësi si pjesë të veçanta në procesin.

 

 

 1. REPARTI PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT MENDOR
 2. Reparti për përcjelljen e zhvillimit psikomotorik normal, psikopatologji parashkollore dhe autizëm

 Doktor I mjekësisë specialist psikiatër                                               

– Doktor I mjekësisë specialist pediatër                               

–  Psikolog I diplomuar – bashkëpunëtor I pavarur

– Logoped I diplomuar – bashkëpunëtor I pavarur             

– Defektolog  – magjistër I Shkencave defektologjike   

Në këtë seksion trajtohen kushtet e mëposhtme:                                     

 • autizmi dhe çrregullime të tjera të përhapura
 • probleme të folurit, disleksija
 • disfazia e zhvillimit
 • Sjellje hiperaktive, ADHD
 • Çrregullime emocionale,
 • Mangësi intelektuale,
 • Sindromi Down, paraliza cerebrale, epilepsi, etj..  
 1. Reparti për problemet psikopatologjike në moshën shkollore

  – Mjek medicinal – specialist psikiatër                            

– psikolog I diplomuar – bashkëpunëtor I pavarur             

– pedagog I diplomuar – bashkëpunëtor I pavarur             

– Defektolog  – magjistër I Shkencave defektologjike   

– Logoped I diplomuar – bashkëpunëtor I pavarur             

 • Në këtë seksion trajtohen kushtet e mëposhtme:
 • Vështirësitë në zotërimin e shkathtësive shkollore
 • Dispraksioni
 • Disleksia
 • diskalkulimi
 • Vështirësitë në vendosjen e marrëdhënieve shoqërore
 • Lëvizje të pakordinuara
 • bebëlzim
 • urinim i pavullnetshëm nate
 • Çrregullimi i sjelljes dhe emocionet
 • Problemet emocionale lidhur me divorcin e prindërve dhe dështime të familjes dhe më shumë.

Ndërhyrjet psikoterapeutike me fëmijët dhe prindërit e tjera . 

 1. Reparti për adoleshentët dhe puna me familjet e tyre

– Mjek I përgjithshëm – specialist psikiatër                            

– psikolog – specijalist I mjekësisë psikologjike                  

– punëtor social I diplomuar – bashkëpunëtor I pavarur             

 

Në këtë njësi trajtohen kushtet e mëposhtme:

 –  kriza adoleshente ,

–   çrregullim ankthi,

–   episode depresive,

–   çrregullime psikotike

–   varësia

–   psikoterapi familjare dhe kështu me radhë.

 

 1. Njësia për Aftësi të Kufizuar në Zhvillimin Psikofizik

– Mjek I përgjithshëm – specialist psikiatër                            

– psikolog -specijalist I mjekësisë psikologjike                  

– punëtor social I diplomuar – bashkëpunëtor I pavarur                  

– defektolog I diplomuar – bashkëpunëtor I pavarur             

 

Në këtë Njësi,  bëhet kategorizimi dhe klasifikimi i personave me vonesë mendore dhe autizëm me termin elektronik “Termini im” përmes mjekut personal të pacientit.

 Në Institucion ekzistojnë 3 komision:

 • Komisioni për klasifikimin e fëmijëve / personave me aftësi të kufizuara mendore (retardim mendor)
 • Komisioni për klasifikimin e fëmijë me autizëm,
 • Komisioni për klasifikimin e fëmijëve / individë me pengesa shikimi – të verbër / shikim të dobët

 

Komisioni për klasifikimin e fëmijëve /individë me ngecje në zhvillimin psikologjik ( retardim mendor )

Komisioni për klasifikimin e fëmijëve / individë me autizëm –e martë dhe e enjte ora 8:00 .

INFORMOHEN TË GJITHË PRINDËRIT TË CILËT KANË NEVOJË PËR REKATEGORIZIM TË FËMIJËVE ME AUTIZËM MBI 10 VJET TË PARAQITEN NJË DITË PARA TERMINIT TË CAKTUAR TE DREJTUESI (3065-711 dhe  3061-509 lokali  113 ose  109, 075/327-942).

Komisioni për klasifikimin e fëmijëve / individë me pengesa shikimi (duhet dy udhëzime 1 për Institucionin për shëndet mental  1  për Poliklinikën Jane Sandanski – Shkup ,prej  12:30-12:45 D-r. Zlatica Rogleva) Merret me vete dokumentacioni mjeksor- e mërkurë dhe e premte ora 8: 00 h.

 

 1. Reparti i Ortodontisë

 –  stomatolog I specializuar -ortodont dentar    

 – infermiere dentare –teknik

 1. Shërbimi I pranimit

– motër medicinal -teknike                                                              

– administrator

 

 1. REPARTI I NEUROLOGJISË ME KABINET PËR EEG

– Mjek I përgjithshëm –neurolog I specializuar                                                  

– motër medicinal –teknike

Në këtë repart kryhen elektroenceflorigrafi – regjistrimi i pacientit nga emërimi në Kabinetin me një infermiere dhe përgatitja paraprake e pacientit.

В. REPARTI PËR EKZAMINIME GJENETIKE

     – Mjke I përgjithshëm – pediatër I specializuar – gjeneticist             

     – specialist në gjenetikë të grupeve të shkencave biologjike

     – Teknik laborant

Në përbërje të  ISHM ,, Mladost ,,funksionon laboratori Citogjenetik me këshillim mediko-gjenetik ku  zbatohen  metoda të njohura për përmirësim , studimi dhe futja e metodave të reja zbulojnë shmangie numerike dhe strukturore të kromozomeve përmes gjakut, duke bërë diagnostifikimin dhe parandalimin e paaftësisë psikologjike dhe fizike.

Në process  janë përgatitjet për futjen dhe aplikimin për metodologjinë FICH  për të cilat ne kemi pajisje laboratorike të plota.

     

         Personat që kanë një paaftësi mendore ose që kanë çrregullime të rënda trashëgimore në familje, sipas Ligjit mbi martesën, mund të lidhin martesë vetëm pas një analize citogjene në këtë institucion.

Në punën çdoditore dhe aktiviteteve ditore të lidhura me Në punën e përditshme dhe aktivitetet e përditshme që lidhen me punën ,zyrja vepron sipas ligjeve:

 • Ligji për shkollëfillore dhe të mesme
 • Ligji për mbrojtje sociale
 • Ligji për mbrojtje fëmijërore
 • Ligji për punësimin e individëve invalidor
 • Ligji për mbrojtje shëndetësore
 • Ligji për sigurim pensional – për individë për ngecje në zhvillim
 • Ligji për marëdhënje të punës

Si dhe shumë rregullore që dalin nga Ligji.

Gjatë punës së përditshme Instituti bashkëpunon edhe me tjera institucione – çerdhe ,shkolla , shkolla të posaçme , Qendra për punë sociale të RM , Fondi për sigurim shëndetësor , Fondi për sigurim pension invalidor ,Agjencionet për punësim , Ministria e Shëndetit , Ministria për Punë dhe mbrojtje sociale e të tjera dhe nevojat e pacientëve tanë.

Ky funksionim i Institutit mundëson diagnozën e hershme, trajtimin, trajtimin dhe rehabilitimin e problemeve të shëndetit mendor për fëmijët dhe të rinjtë, duke ofruar punë më të avancuar dhe më profesionale në fushën e shëndetit mendor dhe ka kushte për përmirësimin, zhvillimin dhe zgjerimin e mëtejshëm të këtij lloji të kujdesit shëndetësor.

Punën e përgjithshme e organizon dhe kordinon udhëheqësi , mjek I përgjithshëm – specialist psikiatër si dhe ekipi i cili i ndihmon:                                                                                                                                   

– këshilltar I drejtësisë NJO– jurist I diplomuar                             

– sekretar teknik                                                                                     

– mjeshtër  ekonomik                                                                                     

 – higjienist

Orari I të punësuarve sipas kateve si dhe numri I dhomës.

Telefoni për kontakt:  3 061-509;     3 065-711 

KATI I

    Numri i lokalit Numri i dhomës
                      /                        PSIKIATËR 102 2
DRAKALSKA MARGARITA           EEG 106 6
ROZETA MANASIEVSKA            EEG 106 6
RAHIM FIKRETA                 PEDAGOG 103 3
KIPRIJANOVSKA BLAGICA         NAUNÇEVSKA VERICA KARTOTEKË 101 1
REXHIJE LAÇI         DEFEKTOLOG 108 8
                     /            STOMATOLOGJI 104 4

FATME BERISHA

LAURETA RAMADAN

LOGOPED 107 7

KATI II

D-R T’RPESKA-POPOSKA LIDIJA    

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIKIATËR – UDHËHEQËS  113 13
GALESKA KATERINA              PSIKOLOG 111 11
NAJDOVSKA MARIJA              PEDAGOG 114 14
                  /               PEDIATËR 115 15
RAHIM EROL                    PUNËTOR SOC. 100 12
PETROVA TATJANA             SEKRETAR TEKNIK 110 10

KATI III

PROF.D-R QAEVA-PEJKOVSKA MIRJANA       PEDIATËR 118 18
PAVLOVSKA KATINA              PSIKOLOG 117 17
NIKOLOVSKA SNEZHANA            DEFEKTOLOG 124 24
BOGDANOVSKA SVETLANA BIOLOG 119 19
BILJANA JAKIMOVSKA M. PSIKOLOG 123 23

MIRÇEVSKA NADICA  

ELENA STEPANOSKA           

LOGOPED 121 21
BLAZHEVSKA NELA                LABORANT 119 19
TRAJANOSKA VALENTINA         JURIST 116 16
CEKOVSKA DEBËRLIEVA VESNA               DEFEKTOLOG 121 21

KATI IV

D-R OROPAN KOSARA PSIKIATËR 125 25
DUROVSKA ROZI                 DEFEKTOLOG 126 26
VANESA ANDOVA      DEFEKTOLOG 126 30
STAMENOVA ZDENKA              DEFEKTOLOG 126 29

ALEKSOSKI ANTONIO

SENAD JAKUPI

PUNËTOR SOC. 126 31

 

                                 

Doktor  I mjekësisë  -specijalist,pediatër, gjenetik
– Kryen kontrolla preventive ; 

 

 

 

 

 

 

 

– Shqyrton dokumentacionin mjekësor të një fëmije të sapolindur, të mitur dhe të vogël parashkollor; merr historinë;

– Shqyrton sistemet dhe vlerëson shëndetin e fëmijës dhe gjendjen psiko-fizike;

– Jep mendime specialistike me kërkesën e mjekëve të përgjithshëm ose specialist  nga fusha të ndryshme;

– Shqyrton sistemet dhe vlerëson shëndetin e fëmiut dhe gjendjen psiko-fizike;

– Kryen ekzaminime për regjistrimin e fëmijëve në institucionet arsimore;

– Merr pjesë në punën kërkimore shkencore të organizuar në NJO  në fushën e specialitetit të saj, në organizimin dhe zbatimin e mbikëqyrjes së ekspertëve dhe merr pjesë në punën e komisioneve për vendosjen e personave me aftësi të kufizuara në zhvillimin psiqik, autizëm, persona të verbër/ ngecje në zhvillim mendor

– zbulon, diagnostikon, trajton dhe monitoron fëmijët me konvulsione febrile, i trajton ato dhe kryen ekzaminimin EEG- mban dokumentacionin mjekësor të përshkruar, regjistron dhe përgatit raportin e punës;- Bashkëpunon me mjekët e familjes, shërbimin e patronazhit dhe shërbime të tjera në NJO dhe më gjerë;
Bashkëpunon dhe merr pjesë aktive në mbledhjet e ekspertëve dhe të tjera dhe publikon dokumente të ekspertëve;–  Me kontinuitet përcjell të rejat në pediatri;

-Ruan  marrëdhëniet profesionale ndërpersonale me punonjësit në NJO, duke respektuar dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë në përputhje me pozitën pozitive;- Menaxhohet nga laboratori citogjenetik dhe qendra e këshillimit mjekësor-gjenetik

                                                 

 

Mjek I përgjithshëm – specialist, pediatër , neurolog
– Kryen pranimin e pacientëve , bën ekzaminimin e parë dhe të kontrollit të specialitetit të saj dhe nëse është e nevojshme, përdor mendime dhe analiza nga degët e tjera të shërbimit specialist konsultativ,- Jep mendim / raport dhe përshkruan terapi të duhur dhe përdor procedurat e duhura diagnostike dhe terapeutike,- interpretimi i shënimeve të EEG, 

 

 

 

 

 

 

 

– Nëse paraqitet nevoja I orienton pacientët në mbrojtje shëndetësore terciale ,

– Përgatit plan për punë dhe sipas nevojës sugjeron mjete medicionale si futjen e procedurave të reja dijagnostike ,

 – Kujdeset  për mirëmbajtjen e duhur të dokumentacionit dhe shënimeve të duhura mjekësore,- Kujdeset për përgatitjen në kohë dhe me rregull të raporteve për shërbimet shëndetësore të kryera,
– Verifikoni me nënshkrim dhe faksin tuaj ,raportet statistikore dhe të tjera të përgatitura nga infermierja,-Ruan marrëdhëniet profesionale ndërpersonale me punonjësit në shërbim duke respektuar dinjitetin, reputacionin dhe nderin.

 

 

Dokor I mjekësisë – specialist , psikiatër
 – Punon I pavarur;
-E udhëheq ekipin dhe e kordinon punën  e ekspertëve në diagnozën e hershme dhe trajtimin e fëmijëve me probleme të moshës parashkollore (autizmi, sindromi i Daunit,vonesë mendore , tik etj);
– Fëmijët e shkollës (problemet emocionale, fobitë e shkollës, vështirësitë në përballimin e problemeve shkollore dhe çrregullimet hiperkinetike);
– Adoleshentët dhe të rinjtë (shtetet depresive ankthi, krizat adoleshente, sëmundjet e varësisë …) shëron adoleshentët me shfaqje neurotike, prepsikotike dhe psikotike, me vështirësi në përshtatjen e mjedisit të tyre familjar ose social, të rinj me sjellje antisociale,
– Bashkëpunon me Qendrën për Punë Sociale dhe ndihmon në situata të dhunës në familje dhe krizave martesore – Ekspertizë Gjyqësore
– kategorizimi I individëve me pengeza mendore zhvillimore;- Edukim personal  dhe edukim  i mësimdhënësve  dhe pedagogëve në sistemin arsimor për të punuar me fëmijët me nevoja të veçanta dhe përfshirjen e tyre;Trajton çrregullime të ndryshme të personalitetit, personaliteteve të margjinalizuara, problemit të vetëvrasjeve dhe përpjekjeve për vetëvrasje në moshën adoleshente, si dhe varësive dhe të gjithë atyre që vuajnë nga varësi të tjera,- Procedurat terapeutike individuale dhe grupore, punojnë me familjen dhe ruajnë  marrëdhënie profesionale ndërpersonale me punonjësit e NJO  në lidhje me dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë në përputhje me rregulloret pozitive

 

 

Mjeku I stomatologjisë– specialist
– Siguron kushtet dhe përgatit kërkesat për furnizim të materialeve të përshtatshme për kryerjen  e punëve në fushën e stomatologjisë, 

 

 

 

 

 

 

 

-Kujdeset  për saktësinë e aparatit dentar dhe sterilizimin e instrumenteve dhe materialeve,

– Aplikimi i metodave moderne të diagnostikimit dhe terapisë,

– Ndërmerr masa për mbajtjen e sigurt të mjeteve të punës dhe për përdorimin e tyre në praktikë,

– Ndërmerr masa dhe është përgjegjës për ruajtjen e sigurt të konsumit, instrumenteve dhe të dhënave të konsumit të tyre,

– Kryen procedurat diagnostike dhe terapeutike,

– Kryen kujdes dentar parandalues duke zbatuar metoda parandaluese, ekzaminime sistematike parandaluese,

-Vendos marrëdhënie profesionale ndërpersonale me punonjësit në shërbim duke respektuar dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë. 

 

 

 

Bashkëpunëtor shëndetësor  – Psikolog , Specialist I mjekësisë psikologjike
Qendra, në praktikën e saj, specialistja e psikologjisë mjekësore fokusohet në kryerjen e një vlerësimi psikologjik, kryerjen e ndërhyrjeve psikologjike dhe psikoterapisë. 

 

 

 

 

 

 

 

-Në punën e tij ai përdor një qasje të sistemit, që do të thotë të punosh me pacientin e identifikuar (fëmijë, të rinj) në kontekstin e ego-hapësirës dhe familjes së tij.

– Vlerëson dhe zbaton procedurat e duhura terapeutike tek fëmijët dhe të rinjtë me çrregullime ankthi, emocionale, psikotike dhe të përhapura, si dhe çrregullime të personalitetit, ndërkohë që siguron intervenime dhe këshillime të përshtatshme për prindërit dhe anëtarët e tjerë sipas nevojës.

– Merr pjesë në vlerësimin e fëmijëve me çrregullime zhvillimore në psikomotor, gjuhësor, në lidhje me zhvillimin e tyre psikosocial dhe emocional, fëmijët me probleme në programin shkollor ,

shkathtësitë, fëmijët me çrregullime dhe emocione të sjelljes, dhe këshillimin e prindërve të tyre.

-Përfshin punën e komisioneve për vendosjen e personave me aftësi të kufizuara në zhvillimin psikofizik

– angazhohet në hulumtime, mësimdhënie, këshillim, ekspertizë mjeko-ligjore dhe zhvillim të programeve dhe projekteve për përmirësimin e shëndetit mendor të fëmijëve dhe të rinjve dhe merr pjesë në edukimin e personelit nga fusha përkatëse

-Për realizimin e programeve, ai bashkëpunon me ekipin profesional në Institut dhe me institucione të tjera të lidhura (shkollë, mjek i familjes dhe doktorë nga institucione të tjera shëndetësore, klinika …)

-Ruan marrëdhëniet profesionale ndërpersonale me punonjësit në NJO, duke respektuar dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë në përputhje me rregulloret pozitive.

 

 

Bashkëpunëtor shëndetësor –defektolog , magjistër I shkencave të defektologjisë  
  

 

 

 

 

 

 

 

-Zbulimi i menjëhershëm i çrregullimeve të zhvillimit në fëmijët, zbatimi i intervenimit të hershëm, stimulimi i sensomotoreve, vlerësimi i zhvillimit të psikomotorisë

– Monitorim gjuhësor i zhvillimit psikomotor të rrezikut dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara zhvillimore

– Diagnostikimi defektologjik – analiza e të dhënave anamnestike, vëzhgimi, zbatimi i testeve defektologjike

– Trajtim defektologjik, stërvitje rehabilituese-stimuluese, ushtrime për re-edukim psikomotor, ushtrime specifike

– Punë grupore  dhe individuale me prindërit për qëllime informative dhe këshilla

– Të mbajë një lidhje të ngushtë mes: institucioneve shëndetësore, arsimore dhe sociale që merren me personat me aftësi të kufizuara

-Përfshin punën e komisioneve për vendosjen e personave me aftësi të kufizuara në zhvillimin psikofizik

– angazhohet në kërkime, mësimdhënie, konsultime dhe zhvillim të programeve dhe projekteve për promovimin e shëndetit mendor të fëmijëve dhe të rinjve dhe merr pjesë në edukimin e personelit nga fusha përkatëse

-Të zënë marrëdhëniet profesionale ndërpersonale me punonjësit në OE në lidhje me dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë në përputhje me rregulloret pozitive;

 

 

 

Bashkëpunëtor shëndetësor   – defektolog I diplomuar                                                     
-Zbulimi i menjëhershëm i çrregullimeve të zhvillimit në fëmijët, zbatimi i intervenimit të hershëm, stimulimi i sensomotoreve, vlerësimi i zhvillimit të psikomotorisë 

 

 

 

 

 

 

 

– Monitorim gjuhësor i zhvillimit psikomotor të rrezikut dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara zhvillimore

– Diagnostikimi defektologjik – analiza e të dhënave anamnestike, vëzhgimi, zbatimi i testeve defektologjike

– Trajtim defektologjik, stërvitje rehabilituese-stimuluese, ushtrime për re-edukim psikomotor, ushtrime specifike

– Punë grupore  dhe individuale me prindërit për qëllime informative dhe këshilla

– Mirëmbajtja e lidhjes të ngushtë midis: shëndetin, institucionet arsimore dhe sociale që kanë të bëjnë me njerëzit me aftësi të kufizuara

-Përfshin punën e komisioneve për vendosjen e personave me aftësi të kufizuara në zhvillimin psikofizik

– Angazhohet në kërkime, mësimdhënie, konsultime dhe zhvillim të programeve dhe projekteve për promovimin e shëndetit mendor të fëmijëve dhe të rinjve dhe merr pjesë në edukimin e personelit nga fusha përkatëse

-Nxitja e  marrëdhënieve profesionale ndërpersonale me punonjësit në NJO në lidhje me dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë në përputhje me rregulloret positive

 

 

Asistent shëndetësor – Punonjës social I diplomuar    
– Pranon pacientët, fëmijët, të rinjtë, individët dhe prindërit / kujdestarët e tyre, duke marrë një histori sociale dhe shëndetësore prej tyre, duke ofruar këshilla dhe udhëzime nga shëndetësia dhe sfera sociale, duke këshilluar një personalitet, ndërhyrje verbale dhe nevoja të tjera të pacientit, 

 

 

 

 

 

 

 

– merr pjesë plotësisht në punën  ekipore multidisiplinore me mendimin e tij të pavarur në fushën e diagnozës dhe trajtimit të pacientëve,

– Merr pjesë në punën e komisioneve për vendosjen e personave me aftësi të kufizuara në zhvillimin psikolog, autizëm, person i verbër / me një mendim plotësisht  të pavarur,

 Individualisht p;rgatit dhe jep dokumentacion medicinal nga komisionet e përmendura – diagnoza dhe mendimi për dislokimin e personave me pengesa zhvillimore me ndihmë interpretuese të prindit/kujdestarit për  на родителот/старателот për referim të mëtejshëm social dhe mbrojtjen e të drejtave të pacientëve, në përputhje me legjislacionin, ku edhe përcjellet evidence e veçantë për njerëz me pengesa zhvillimore.

-Individualisht përgatit dokumentacion mjeksor nga komisionet e lartëpërmenduara

– kontrollon dhe koordinon në mënyrë të pavarur masat terapeutike dhe sociale-mbrojtëse dhe kujdesin e vazhdueshëm për fëmijët / personat me aftësi të kufizuara intelektuale, autizmin, njerëzit e verbër dhe me shikim të dobët dhe i motivon prindërit për trajtim dhe pranim të fëmijëve me aftësi të kufizuara në familjet e tyre,

Bashkëpunimi me institucionet e tjera – kopshte, shkolla, shkolla speciale, qendrave për punë sociale në të gjithë Maqedoninë, ФЗО ФПИОМ, agjencive të punësimit, МЗ, МТСП dhe të tjerët në emër dhe për nevojat e pacientëve,

— Punon në përcaktimin e dimensioneve shoqërore që shkaktojnë shfaqjen e çrregullimeve mendore tek fëmijët dhe të rinjtë që pranohen për shqyrtim dhe trajtim në institucion,

-Punon me fëmijët, adoleshentët e të  rinj dhe familjet e tyre që kanë nevojë për të kapërcyer problemet familjare, situatat e krizës, problemet në kujdestari, divorcet dhe disfunksionet në familje,

– Sipas nevojës pranon studentët për mësimdhënie praktike, arsimimin në bashkëpunim me Fakultetin e Filozofisë dhe përgatit ligjërata nga fusha e tij / saj e punës.

Forcon lidhjet ndërnjerëzore professional me punëtorët , duke respektuar dinjitetin , reputacionin dhe kënaqësinë e të punësuarve të tjerë.

 

 

Specialist në shkencat biologjike – grupe gjenetike
−        Siguron përgatitjen e reagensit dhe substrateve të nevojshme për prerjen e indeve të mbjella, 

 

 

 

 

 

 

 

−        Është drejtpërdrejt përgjegjës për furnizimin e reagentëve më të gjatë dhe pajisje të tjera të nevojshme për ekzaminim citogjenetik,

−        Mbjellja e indeve të marra nga lëndët e propozuara për ekzaminim citogjenetik,

−        Mbjellja e indeve të marra në substrate të përshtatshme dhe  përcjellja e procesit të zhvillimit të tyre,

−        Kryerja e metodave më specifike në fazën e përgatitjes, domethënë nga ana e ndarjes, e cila nuk     është në kompetencë të laborantit.

−        Përgatitja e një raporti mbi punën dhe detyrat e kryera,

−        Kryen analiza kromozomike nga metafazet e qelizave të indeve të ekzaminuara

−        Përgatitja kompjuterike e kariotipit dhe përgatit një interpretim po të njejtit-

 -Merr pjesë në fazën përfundimtare në përgatitjen e kariotipit,

−        Pjesëmarrja në punën kërkimore shkencore nga domenin e vet dhe vazhdimisht po përmirësohet.

−       Mban lidhjet dhe  marrëdhëniet profesionale dhe ndërpersonale me punonjësit, duke respektuar dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë.

 

 

 

Bashkëpunëtor i Kujdesit Shëndetësor – Pedagog I diplomuar
– Ai kryen diagnostifikim pedagogjik të fëmijëve me mosarritjet  në shkollë, probleme adaptimi, ndryshime në sjellje përmes vlerësimit të nivelit të njohurive dhe shkathtësive të para shkollore dhe shkollore, efikasitetit dhe aftësisë për të mësuar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Bën një intervistë me prindërit-kujdestare, në mënyrë për të zbuluar faktorët etiologjike për dështim në shkollë dhe probleme të tjera që lidhen me të mësuarit dhe të këshillojë në përmirësimin e suksesit shkollor

 Në mënyrë të pavarur vlerëson njohuritë e para-fituara, si dhe pjekurinë emocionale dhe sociale të fëmijëve për të filluar shkollën,

– Merr pjesë në punën ekipore multidisiplinare me mendimin e tij të pavarur,

– Në mënyrë të pavarur zbaton testet për të zbuluar dhe diagnostikuar vështirësitë specifike në leximin, shkrimin dhe llogaritjen,

– Në mënyrë të pavarur kryen trajtimin individual korrigjuese të fëmijëve me vështirësi në të mësuar teknikën e leximit dhe shkrimit,

– Pavarësisht kryen trajtim individual korrektues për fëmijët me vështirësi specifike në lexim dhe shkrim (disleksi dhe disortografi),

– Pavarësisht kryen trajtim korrektues individual dhe grupor për fëmijët me vështirësi në llogaritje

– Bashkëpunon me shërbime pedagogjike-psikologjike në shkolla, merr studentë për mësim praktik, nëse është e nevojshme, të përgatit leksione nga fusha e tij e punës.Ushqen marrëdhëniet profesionale ndërpersonale me punonjësit, duke respektuar dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë.

 

 

 

Ndihmës i Kujdesit Shëndetësor – psikolog I diplomuar
 – Ai punon në diagnozën dhe terapinë e fëmijëve me çrregullime në zhvillimin psikologjik, 

 

 

 

 

 

 

 

– Kryen diagnostika dhe terapi të çrregullimeve në marrëdhëniet dhe emocionet që fillojnë në fëmijëri dhe adoleshencë,

– Kryen trajtime për çrregullime të lidhura me stresin dhe kushtet në kohë krizash,

– Trajton çrregullime psikosomatike dhe ndikimin e tyre në sëmundjet somatike dhe shëndetin emocional të individit,

– Merrni pjesë në punën me fëmijët dhe të rinjtë dhe familjet e tyre me kërkesë të institucioneve të tjera (Qendra për Punë Sociale, shkolla dhe të tjera) dhe përgatit konstatim dhe mendim për nevojat e tyre,

– Kryen këshillime, intervenime terapeutike dhe psikoterapi për fëmijët, adoleshentët, dhe nëse është e nevojshme, prindërit e tyre,

– Merr pjesë në ndërhyrjet terapeutike të bazuara në sistem në fëmijët dhe adoleshentët në kushte psikopatologjike si dhe reagim në të marëdhenjëve jofunksionale të familjeve

– Merr pjesë në përgatitjen e raporteve të ekspertëve,

– Bashkëpunon me anëtarët e tjerë të ekipit të ekspertëve, si dhe me institucionet e tjera profesionale,

– Ushqen marrëdhëniet profesionale ndërpersonale me punonjësit, duke respektuar dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë.

 

 

 

Asistent  I shëndetësisë  – Logoped I diplomuar
– Kryen diagnozën logopedike të çrregullimeve në komunikimin verbal (zërin, fjalimin, vështirësitë gjuhësore, leksikore dhe dëgjimore) nga aspekti i kuptimit të shprehjes tek fëmijët dhe të rinjtë, dhe përgatit një mendim  me shkrim për secilin pacient veç e veç. 

 

 

 

 

 

 

 

– Gjen metodat për heqjen e  vështirësive në komunikimin verbal në disa pacientë ose jep një opinion mbi fillimin e terapisë së fjalës,

– Programon dhe zbaton terapitë individuale dhe grupore të  rregullimit –rehabilitues ,

– Krijon një regjistër pune dhe mban shënime në rrjedhën e trajtimit të punës, problemin dhe rezultatet e arritura,

– Kryen punë të përshtatshme terapeutike me prindërit ose anëtarët e familjes së ngushtë të pacientëve,

– Bashkëpunon me anëtarët e tjerë të ekipit profesional, si dhe me institucione të tjera profesionale, parashkollore, shkolla e kështu me radhë.

– Përgatit një plan dhe program për punën e tij dhe ia dorëzon atë shërbimit kompetent,

Ushqen marrëdhëniet profesionale ndërpersonale me punonjësit, duke respektuar dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë.

 

 

Punëtor shëndetësor – infermiere
– Vepron me pajisje mjekësore që janë vendosur në kabinet për rastet e kufirit dhe EEG, 

 

 

 

 

 

 

 

-Përgatitja  e pacientit për regjistrimin dhe trajtimin e aparatit EEG, kalibrimin dhe regjistrimin e pacientit,

– Ndihmon mjekun në zbatimin e disa procedurave dhe ndërhyrjeve diagnostike dhe terapeutike;

– Merrni pjesë në edukimin shëndetësor,

– Trajton shënime shëndetësore (nxjerr, mbledh dhe hap kartat e reja), Plotëson të dhënat mbi identitetin e pacientit në kartën shëndetësore dhe i vendos ato në kompjuter,

– Mbani shënimet e duhura mjekësore dhe dokumentacionin,

– Kujdeset për korrektësinë e pajisjeve dhe instrumenteve mjekësore me të cilat funksionon,

– Merr pjesë në punën kërkimore shkencore të organizuar në NJO,

– Planifikon dhe të regjistron shqyrtimet e pacientëve në dokumentacionin e veçantë  mjekësor,

– Është përgjegjëse për ekzekutimin në kohë të rregullt dhe profesional të aktiviteteve të punës

– Nxit marrëdhëniet profesionale ndërpersonale me punonjësit në NJO në lidhje me dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë në përputhje me rregulloret pozitive,

– Ajo gjithashtu kryen gjëra të tjera që korrespondojnë me nivelin e përgatitjes profesionale.

 

 

Punonjës i Kujdesit Shëndetësor – Infermiere Dentare
– Përgatit instrumentet dhe të gjithë materialin e nevojshëm për punë në praktikë, 

 

 

 

 

 

 

 

– Sterilizon instrumentet dhe materialet tjera të nevojshme,

– Kryen kontrollin e korrektësisë së sterilizatorëve dhe autoklavëve me spore, brenda afatit kohor të përcaktuar me ligj,

-Kujdeset për ruajtjen dhe shpërndarjen e duhur të mbetjeve mjekësore,

-Ndërmer  masa për ruajtjen e sigurt të mjeteve të punës dhe përdorimin e tyre në praktikë,

– Nërrmer masat dhe është përgjegjës për ruajtjen e materialit arxhues, instrumenteve dhe të dhënave të ujit për konsumimin e tyre,

– Ndihmuar në përdorimin e të gjitha metodave për sigurimin e kujdesit shëndetësor dentar,

– Përcjell dhe mban dokumentacionin dhe regjistrimet e përshkruara,

– Punon me kartela shëndetësore (publikon, mbledh dhe hap kartat e reja), plotëson të dhënat mbi identitetin e pacientit në kartelën shëndetësore dhe i vendos ato në kompjuter,

– Mban shënimet dhe dokumentacionin e duhur mjekësor,

-Nxit  marrëdhëniet profesionale ndërpersonale me punonjësit që respektojnë dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë.

 

 

Punëtorë  i Kujdesit Shëndetësor – Teknik i laboratorit
 – Sterilizon instrumentet e punës, 

 

 

 

 

 

 

 

  -Përgatit   të gjitha mjetet  ndihmëse për kryerjen e të gjitha analizave të nevojshme laboratorike,

– Përgatitjet e materialit të testuar, bëjnë ngjyrosjen e preparateve të përgatitura,

– Përbërja unike e kariotipit,

– Kryen të gjitha punët fotografike në lidhje me dyshimet  dhe kariotipin e tij,

– Kryen matjet antropometrike të të anketuarve,

Vepron shtypjet e duarve dhe shtyllave të analizës dermatoglyphic,

– Ngarkon shërbimet shëndetësore të kryera dhe për furnizimin e shërbimeve shëndetësore lëshon një llogari fiskale dhe e financon atë në kohën e duhur për arkëtarin,

– Mbani një libër për një raport financiar ditor,

-Nxit  marrëdhëniet profesionale ndërpersonale me punonjësit që respektojnë dinjitetin, reputacionin dhe nderin e punonjësve të tjerë.