(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

a)      Ordinanca për fëmijë parashkollor dhe nxënës dhe patronazhi polyvalent

b)      Ordinanca për mbrojtje sëndetësore të fëmijëve deri më 14 vjet

c)      Ordinanca për mbrojtje primare shëndetësor 

Qëllimi I punës- Ofrimi i kujdesit shëndetësor parësor, kujdesi shëndetësor parandalues dhe dentar për fëmijët deri në moshën 14 vjeç dhe kryerja e  patronazhit polyvalent dhe vizitat  në popullatën e të gjitha moshave.

Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

POLIKLINIKA GJORÇE PETROV

 

 • Specialist në kujdesin dentar të shëndetit primar (Shefi i OE-shërbimit për PHI Karposh)

 •  

POLIKLINIKA BUKURESHT

 

  SHËRBIMI  MSHP Karposh

  NJ.B. Karposh – Zyra për MSHP Karposh

         NJ.O.Zyra për  MSHP  Karposh  në përbërje të  IPSH  Shtëpia e shëndetit Shkup  është organizuar si njësi bazë për zbatimin e kujdesit shëndetësor parandalues për fëmijët parashkollorë dhe shkollorë, ekzaminimet parandaluese dentare dhe kujdesin shëndetësor parësor të popullsisë në territorin e tri komunave Karposh, Gjorçe Petrov dhe Saraj me vendbanime periferike dhe fshatra përreth.

  Udhëheqës I Shërbimit  për MSHP Karposh  – Dr.spec.Katerina Stamenkovski

           

  Qendra për mbrojtje shëndetësore  NJB  Karposh  – Shërbimi për MSHP Karposh zbatohet në objektet e mëposhtme

             Pol.Gjorçe Petrov

             Pol.Bukuresht

             Dispanzer karposh

            Shënd.s. Kozle ( ISHP)

            Shënd.s.Taftalixhe  ( ISHP)

            Shënd.s. Vllae ( ISHP)

            Shënd.s. Gjorçe Petrov 2 ( ISHP)

            Shënd.s.fsh. Sfilare e Epërme (ISHP)

            Shënd.s.fsh. Rashçe (ISHP)

            Shënd.s.fsh. Radushë (ISHP)

            Shënd.s.fsh. Bojanë ( ISHP)

            Shënd.s.fsh. Kopanicë ( ISHP)

            Shënd.s.fsh. Bukoviq ( ISHP)

            Shënd.s.fsh. Glumovë ( ISHP)

   

  Nj.B. Shërbimi për MSHP Karposh përbëhet prej :

  Ordinanca për mbrojtje shëndetësore preventive për fëmijët parashkollorë shkollorë  

  Ordinanca për mbrojtje preventive stomatologjike për fëmijët prej 0 deri 14 vjeç.

  Patronazhi polivalent

  Ordinanca për mbrojtje shëndetësore në ndrrimin e tretë , të dielave dhe festat .

  Ordinanca për ndihmë urgjende stomatologjike

  Administrative dhe shërbime teknike. 

   

  1. Në ordinancat për mbrojtje preventive shëndetësore të fëmijëve parashkollor dhe shkollor zbatohet imunizim sipas kalendarit për imunizim si dhe kontrollim sistematik , dhënje të vërtetimit medicional për fëmijët të cilët regjistrohen në institucione parashkollore dhe shkollore .Segment të rëndësishëm paraqet edhe edukimi shëndetësor dhe ligjeratat sipas moshës së fëmiut .

   

  Pol. Gjorçe Petrov               orari I punës  07.30-15.00h     tel. 02/2031 022

  Pol. Bukuresht                     orari I punës   07.30-15.00ч    tel. 02/3064 088

  Dispanzer Karposh              orari I punës 07.30-15.00ч      tel. 02/3068 804

  1. Në Ordinancën për mbrojtje shëndetësore stomatologjike kryhen kontrollime sistematike dhe kontrollime standard , mbushja e dhëmbëve të përhershëm dhe të qumshtit ,lëshimi I vërtetimit stomatologjike për regjistrimin në klasën e parë. Segment i pashmangshëm dhe mjaft i rëndësishëm është edhe edukimi individual stomatologjik si për fëmijët ashtu edhe për popullatën e përgjithshme.

   

  Pol. Gjorçe Petrov         orari i punës  07.30-20.30h   tel. 02/2031 022  

  Pol. Bukuresht               orari i punës  07.30-20.30h   tel. 02/3064 088

   Dispanzer Karposh       orari i punës  07.30-15.00h   tel. 02/3068 804

  1. Patronazhi polivalent është e aftë në mënyrë kadrovike për dhënjen e

  – shërbimeve parësore familjare

  –    zgjidhjen e shumë problemeve socio- medicionale

  –  planifikim I vizitave ditore ku prioritet kanë fëmijët e posalindur , foshnjet ,fëmijë të vegjël, gra shtatëzëne lehona , si dhe njerëz mbi 65 vjeç.

  –   monitorim me theks të vacant të grupeve vulnerabile , fëmijët me nevoja të veçanta , raste sociale dhe të tjera .
   

  Pol.Gjorçe Petrov       orari i punës 07.30-15.00h  tel. 02/2031 022

  Telefoni për kontaktet e drejpërdrejta prej 07.30 deri 09.30 h

  1. Ordinanca për mbrojtje shëndetsore në ndrimin e tretë, të dielave dhe festat

  Pol.Gjorçe Petrov    orari i punës 19.30-07.30h

   të dielave dhe festat 24 orë

  1. Ordinanca për kujdestari të shtuneve në ndrimin e parë dhe ndrimin e dytë

  Pol.Gjorçe Petrov  orari i punës 07.30-19.30h

  1. Ordinanca për ndihmë urgjente stomatologjikee cila punon në ndrrimin e tretë ,të dielave dhe festat

  Pol.Gjorçe Petrov  orari i punës 19.30-07.30

   të dielave dhe festat 24 orë

   

        Në objektet të cilët janë në përbërje të NJB Karposh  Shërbimi për MSHP Karposh funksionojnë në vijim edhe ordinancat dhe kabinetet konsultative – specialistike edhe atë:

                                                                                     

  Ordinanca për medicine interne – 07.30-20.30h

  Ordinanca për ORL – 07.30-15.00h

  Ordinanca e dermatologjisë  – 07.30-15.00h

  Ordinanca për neurologji dhe psikiatri– 07.30-20.30h

  Ordinanca për elektromiografisë  (e martë  dhe e enjte ) – 08.00-14.00h

  Ordinanca për rehabilitim fizik  – 07.30-20.30h

  RTG kabinet me eho diagnostifikim   – 07.30-19.30h

  Laboratori biokimik  – 07.30-20.30h

  Kabineti logopedik  ( nga e hëna deri të enjtën ) – 08.00-14.30h

  Barnatorja për insulin – 07.30-15.00h

  Pika e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore të Maqedonisë – 08.00-16.00h

        Si dhe Institucione Shëndetësore Private( ISHP ) nga mjekësia e përgjitshme – mjekët amë , pedijatria , ginekologjia , stomatologjia e përgjithshme dhe ortodontia.

      

  Informacione në telefon

  Pol.Gjorçe Petrov  qendra    02/2031 022 

  Drejtuesi /faks     02/2041 625

  Pol. Bukuresht       qendra     02/3064 088                                  

  Dispanzer Karposh                 02/3068 804

   

  NJ.O.Karposh  shërbimi  për MSHP Karposh

  e-mail  oe.karpos@gmail.com