(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по психијатрија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

Раководител д-р спец. Соња Невестиќ

  • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  • ПОЛИКЛИНИКА MВР

  • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

  • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

  • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  • ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО

  • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР