(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по дерматовенерологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

Раководител 

д-р спец. Шкелќиме Весели Села

 

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

   

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

   

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  •  

  • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

   д-р Тања Делева Јованова

   Специјалист по дерматовенерологија