(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Карпош“

а) Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа

б) Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години

в) Ординации за примарна здравствена заштита

Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита, превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години и вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 • Др. Јанура Ѓорѓи

  Специјалист педијатар

 • Др Катерина Стаменковска

  Специјалист по примарна здравствена стоматолошка заштита (раководител на ОЕ -служба за ПЗЗ Карпош )

 • Др.Весна Тројнко

  Специјалист по болести на уста и парадонт

   

  • Др. Билјана Николовска

   Доктор на медицина

  • Др. Ирена Јанакиевска

   Доктор на медицина

  • Др. Лорета Антовска

   Доктор на стоматологија

  • Др. Геновева Спирова

   Доктор на стоматологија

  • Др. Василка Стрезовска Трендафиловска

   Доктор на стоматологија

  • Др. Надица Дебарлиева

   Доктор на стоматологија

  • Др.Тања Мицковска

   Доктор на стоматологија

  • Др. Весна Јовановска

   Доктор на стоматологија

  ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  • Прим. Др.Гордана Тодоровска

   Специјалист по детска стоматологија

  • Др.Венера Митревска

   Специјалист по педијатрија

  • Др.Светлана Лазаровска Гоговска

   Доктор на медицина

   О.Е. Карпош- Служба за ПЗЗ Карпош

          О.Е. Служба за ПЗЗ Карпош во состав на Ј.З.У. Здравствен Дом Скопје е организирана како основна единица за спроведување на превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца, превентивни стоматолошки прегледи и примарна здравствена заштита на населението на територија на три општини Карпош, Ѓорче Петров и Сарај со приградски населби и околни села.

   Раководител на Служба за ПЗЗ Карпош – Д-р.спец. Катерина Стаменковска

             Здравствената заштита на О.Е. Карпош – Служба за ПЗЗ Карпош се спроведува во следните објекти

              Пол. Ѓорче Петров

              Пол. Букурешт

              Диспанзер Карпош

              Здр.с Козле ( ПЗУ)

              Здр.с Тафталиџе ( ПЗУ)

              Здр.с  Влае ( ПЗУ)

              Здр.с  Ѓорче Петров 2 ( ПЗУ)

              Здр.с с. Долно Свиларе (ПЗУ)

              Здр.с с. Рашче (ПЗУ)

              Здр.с с. Радуша (ПЗУ)

              Здр.с с. Бојане ( ПЗУ)

              Здр.с с. Копаница ( ПЗУ)

              Здр.с с. Буковиќ ( ПЗУ)

              Здр.с с. Глумово ( ПЗУ)

    

   О.Е. Служба за ПЗЗ Карпош се состои од

    Ординации за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца

    Ординации за детска и превентивна стоматолошка заштита  на деца од 0 до 14 год.

    Поливалентна патронажа

   Oрдинации за здравствена заштита во трета смена, недели и празници

   Ординација за итна стоматолошка помош

   Административна и техничка служба

    

   1. Во Ординациите за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца се врши редовна имунизација според календар за имунизација и систематски прегледи, издавање на медицински потврди за деца за запишување во предучилишни и училишни установи. Важен сегмент претставува и здравствената едукација и просветување според возраста на детето.

    

   Пол. Ѓорче Петров     раб.време 07.30-15.00ч    тел. 02/2031 022

    Пол. Букурешт            раб.време 07.30-15.00ч    тел. 02/3064 088

    Диспанзер Карпош     раб.време 07.30-15.00ч    тел. 02/3068 804

   1. Во Ординациите за превентивна стоматолошка здравствена заштита се вршат систематски и контролни прегледи, залевање на трајни и млечни заби, издавање на стоматолошки потврди за упис во 1во одделение. Неизоставен многу важен сегмент е и стоматолошката индивидуална едукација и воспитување како на децата така и на целокупното население.

    

   Пол. Ѓорче Петров      раб.време 07.30-20.30ч   тел. 02/2031 022  

    Пол. Букурешт             раб.време 07.30-20.30ч   тел. 02/3064 088

    Диспанзер Карпош      раб.време 07.30-15.00ч   тел. 02/3068 804

   1. Поливалентната патронажа е кадровски способна за давање на

   – превентивни услуги во семејството

   -решавање на многу социо-медицински проблеми

   – планирање на дневни посети каде приоритет имаат новородените, доенчињата, мали деца, бремени жени, родилки и лица над 65 годишна возраст

   -следење со посебен акцент на вулнерабилни групи, деца со посебни потреби, социјални случаи и др.
    

   Пол.Ѓорче Петров        раб.време 07.30-15.00ч  тел. 02/2031 022

   Телефон за директен контакт од 07.30 до 09.30 часот

   1. Ординација за здравствена заштита во трета смена, недели и празници

   Пол.Ѓорче Петров    раб.време 19.30-07.30

                                            недели и празници 24часа

   1. Ординација за саботни дежурства во прва и втора смена

   Пол.Ѓорче Петров  раб.време 07.30-19.30ч

   1. Ординација за итна стоматолошка заштита која работи во трета смена, недели и празници

   Пол. Ѓорче Петров   раб.време 19.30-07.30

                                       недели и празници 24 часа

    

        Во објектите кои се во состав на О.Е. Карпош Служба за ПЗЗ Карпош функционираат и следниве и специјалистичко-консултативни ординации и кабинети и тоа

                                                                                      

   Ординација за интерна медицина – 07.30-20.30ч

   Ординација за ОРЛ – 07.30-15.00ч

   Ординација за дерматовенерологија – 07.30-15.00ч

   Ординација за неврологија и психијатрија – 07.30-20.30ч

   Ординација за електромиографија (вторник и четврток) – 08.00-14.00ч

   Ординација за физикална рехабилитација – 07.30-20.30ч

   РТГ кабинет со ехо дијагностика – 07.30-19.30ч

   Биохемиска лабораторија  – 07.30-20.30ч

   Логопедски кабинет ( од понеделник до четврток) – 08.00-14.30ч

   Инсулинска аптека – 07.30-15.00ч

   Пункт на Фонд за здравствено осигурување на Македонијa – 08.00-16.00ч

         Како и приватни здравствени установи ( ПЗУ) по општа медицина-матични лекари, педијатрија, гинекологија, општа стоматологија и ортодонција.

       

   Информации на телефоните

   Пол.Ѓорче Петров  централа   02/2031 022 

                                     управа/факс     02/2041 625

   Пол. Букурешт  централа    02/3064 088                                  

   Диспанзер Карпош                02/3068 804

    

   О.Е.Карпош Служба за ПЗЗ Карпош

   е-маил адреса  oe.karpos@gmail.com