(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за специјалистичко-консултативна здравствена заштита по пнеумофтизиологија

Делокруг на работа: Спроведување на превентивни програми и мерки кај деца, младина, жени, вработени и стари лица и други посебно загрозени групи, односно групи кои се посебно изложени на определени здравствени ризици и спроведување на скрининг програми за откривање на факторите на ризик за настанување на болест односно за рано откривање на првите знаци на болеста.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

  • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

    Прим. Др.Славјанка Доневска

    Специјалист по пнеумофтизиологија