(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за специјалистичко-консултативна здравствена заштита по физикална медицина и рехабилитација и ортопедија

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по физикална медицина и рехабилитација и ортопедија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Толе Битовски

  Специјалист физијатар

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Томислав Алексовски

  Специјалист физијатар

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Даниела Јовановска Јордановски 

  Специјалист по ортопедија

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим.Др. Лидија  Мирчевска 

  Специјалист  по ортопедија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Др. Дајана Спасовска

  Специјалист физијатар

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Др. Саво Трајановиќ

  Специјалист физијатар

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

  Др. Коста Карагоцев

  Специјалист по физикална медицина и рехабилитација

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

  Др. Дивна Рафајловска

  Специјалист по физикална медицина и рехабилитација