(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Гази Баба“

ОЕ-“Гази Баба” во состав на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје- Скопје  е организирана како основна единица за укажување на примарна,секундарна и превентивна  здравствена заштита на предучилишни и  училишни деца, овозможува здравствена заштита на 120000 жители  од општина Гази Баба, Илинден, Петровец  и Арачиново. 

Раководител на ОЕ е д-р.Себајете Ахмети-Јакупи

Здравствената заштита во ОЕ -Гази Баба  се спроведува во следниве објекти:
⦁ Поликлиника Ченто

⦁ Здравствена Амбуланта Автокоманда

⦁ Здравствена Амбуланта Петровец

⦁ Здравствена Амбуланта Илинден

⦁ Здравствена Амбуланта Арачиново

⦁ з.с  Булачани                                            

⦁ з.с  Црешево

⦁ з.с  Колонија- Идризово

⦁ з.с  Коњари

⦁ з.с  Миладиновци

 

ОЕ- ” Гази Баба ” за  ПЗЗ- Ченто се состои од:

⦁ Отсек за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца

⦁ Отсек за детска и превентивна стоматолошка здравствена заштита

⦁ Отсек за поливалентна патронажа

⦁ Техничка служба

⦁ Во отсекот за превентивна здравствена заштита  на предучилишни и училишни деца се врши редовна имунизација  според календар за имунизација и систематски прегледи,се издаваат медицински потврди за запишување во предучилишни и училишни установи,се врши здравствено просветување според возраста на детето.

 Пол.Ченто раб.време : 07.30- 15 ч.

⦁  Отсекот за превентивна стоматолошка здравствена заштита  на деца и младинци  опфака комплетно стоматолошко просветување ( демонстрација на правилна хигиена на усната празнина)  како и превентивно залевање  на првите трајни молари.

Пол.Ченто  раб.време : 07.30- 20.30 ч. 

                                                                            

Во Поликлиника Ченто  функционираат и следниве специјалистичко консултативни ординации и кабинети:

⦁ Ординација за очни заболувања

⦁ Ординација за дерматовенеролошки заболувања

⦁ Ординација за неврологија и психијатрија

⦁ Ординација за интерни болести –  оваа ординација од 2018 год започна со работа со нов      ЕХО апарат ( ЕХО на срце и ЕХО на abdomen)

⦁ Биохемиска лабораторија

⦁ Центар за депресија ( секој петок од 15-20ч)

⦁ Логопед ( понеделник- четврток 08- 15ч)

⦁ Ординација за  Здр.Заштита во Ноќна Смена, Недели и Празници и пункт на ИМП

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина, педијатрија, гинекологија и стоматологија.

Пол.Ченто  телефон  : 2 531- 900

 

Секојдневни  информации за било кој тип на здравствена заштита може да се добијат преку телефоните:   

Пол. Ченто : Централа :   2 522-351 

                                             2 522-235

 Управа :   2 522-025

ОЕ ” Гази Баба”     е-маил адреса :  gazibaba68@yahoo.com 

ОЕ -Гази Баба за Здравствена Амбуланта Автокоманда

                телефон : 3172-926 

⦁ Отсек за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца

⦁ Отсек за детска и превентивна стоматолошка здравствена заштита

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина и стоматологија.

ОЕ -Гази Баба за Здравствена Амбуланта Петровец

                 телефон : 2561-340

⦁ Отсек за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца

⦁ Отсек за поливалентна патронажа

⦁ Пункт на ИМП

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина и стоматологија.

ОЕ -Гази Баба за Здравствена Амбуланта Илинден

                   телефон : 2571-151

⦁ Отсек за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца

⦁ Отсек за поливалентна патронажа

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина и стоматологија.

ОЕ -Гази Баба за Здравствена Амбуланта Арачиноно

                        телефон : 2570-200

⦁ Отсек за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца

⦁ Отсек за поливалентна патронажа

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина и стоматологија.

ОЕ -Гази Баба за Здравствена Станица Булачани

⦁ Отсек за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца

⦁ Отсек за поливалентна патронажа

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина и стоматологија.

ОЕ -Гази Баба за Здравствена Станица Црешево

                      телефон : 2575-358

⦁ Отсек за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина и стоматологија.

ОЕ -Гази Баба за Здравствена Станица Колонија-Идризово

⦁ Отсек за превентивна здравствена заштита на предучилишни деца 

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина и стоматологија.

ОЕ -Гази Баба за Здравствена Станица Миладиновци

                   телефон : 2577-112

⦁ Отсек за превентивна здравствена заштита на предучилишни деца

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина и стоматологија.

ОЕ -Гази Баба за Здравствена Станица Коњари

 

⦁ Отсек за превентивна здравствена заштита на предучилишни деца

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина и стоматологија.

ОЕ -Гази Баба за Здравствена Станица Катланово

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина и стоматологија.

ОЕ -Гази Баба за Здравствена Станица Грушино

И  приватни здравствени установи (ПЗУ – матични лекари) општа медицина и стоматологија.