(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за специјалистичко-консултативна здравствена заштита по психијатрија

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по психијатрија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др.Љубинка Дамјановиќ 

  Специјалист  по психијатрија  

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Др.Соња  Невестиќ  

  Специјалист  по психијатрија  

 • ПОЛИКЛИНИКА MВР

  Прим.  Д-р Весна Дамјановска   

  Специјалист  по психијатрија 

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

  Др. Слаѓана Милев  

  Специјалист  по  психијатрија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Бoјчо Јаначков 

  Специјалист по психијатрија

 • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

  Др. Лидија Ѓореска Златановска

  Специјалист по психијатрија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Др. Никола Ризов

  Специјалист по психијатрија