(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за специјалистичко-консултативна здравствена заштита по интерна медицина

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по интерна медицина.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др.Никола Стојановски

  Спец.интернист

   

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др.Борис Аврамовски 

  Специјалист  по интерна  медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др.Оливера Арсиќ

  Специјалист  по интерна медицина

   

   
 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др.Милка Николовска

  Специјалист  по интерна медицина   

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Др. Моника  Лазаровска  

  Специјалист  по  интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим.Др. Билјана  Филиповска Шимиќ  

  Специјалист  по  интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим.Др.Бранко  Алексов 

  Специјалист  по  интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА MВР

  Д-р Љопче Секованиќ 

  Специјалист  по интерна медицина 

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

  Др. Даниела Блажевска Тасеска

  Специјалист  по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Славица Лакинска

  Специјалист по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Вера Пеншовска Николова

  Специјалист по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Весна Тодоровска

  Специјалист по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Миланчо Пејов

  Специјалист по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

  Др. Викторија Димитрова – Чагановиѓ

  Специјалист по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

  Др. Маја Јазева – Давчева

  Специјалист по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Др.Тереза Пашоска

  Специјалист по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Др. Анча Настеска

  Специјалист по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Др. Весна Тодоровска

  Специјалист по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Др. Миланчо Пејов

  Специјалист по интерна медицина