(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за специјалистичко-консултативна здравствена заштита по дерматовенерологија

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по дерматовенерологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др.Виолета  Лазаревиќ 

  Специјалист по  дерматовенерологија

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др.Дејан Филиповиќ  

  Специјалист по  дерматовенерологија

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Др. Лидија Башевска  

  Специјалист по дерматовенерологија  

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Др. Александра Калаузарова – Спасеновска

  Специјалист по дерматовенерологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Лидија Христова

  Специјалист по дерматовенерологија

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

  Др. Тања Делева Јованова

  Специјалист по дерматовенерологија

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Др. Александра Перовска

  Специјалист по дерматовенерологија