(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за специјалистичко-консултативна здравствена заштита по оториноларингологија

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по оториноларингологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др.Весна Мирковиќ Стојановска 

  Специјалист  по оториноларингологија

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др.Билјана Трифуновска 

  Специјалист  по  оториноларингологија

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Др. Љубица Костова Христовска 

  Специјалист  по оториноларингологија 

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим. Др. Сузана Ристовска  

  Специјалист  по оториноларингологија  

 • ПОЛИКЛИНИКА МВР

  Д-р Дончо Лелифановски

  Специјалист по оториноларингологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Андријана Костовска Чипуровска

  Специјалист по оториноларингологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Ангелина Туџарова

  Специјалист по оториноларингологија

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Др. Васко Павлоски

  Специјалист по оториноларингологија