(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за давање наод, оценка и мислење во постапка за оценување на привремената спреченост за работа и мислење за остварување на други права од задолжителното здравствено осигурување (Првостепена и Второстепена лекарска комисија)

Делокруг на работа: Утврдување на привремено отсуство од работа.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствените услуги.