(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

 

Мој Термин

Интегриран национален систем за електронско закажување и евидентирање на медицински интервенции.

http://mojtermin.mk

 

Препораки од СЗО и Институтот за јавно здравје за превенција од корона вирусот

 

Новости

 • Служба за итна медицинска помош со домашно лекување и итна стоматолошка помош

  а) Итна медицинска помош со домашно лекување б) Ординации за здравствена заштита во трета смена, недели и празници в) Ординации за итна стоматолошка помош Делокруг на работа: Укажување на дијагностички и терапеутски постапки кои се неопходни за отстранување на непосредна опасност по животот и здравјето, вршење на здравствени услуги во домот на пациентот-домашно лекување, пружање на здравствена заштита во трета смена, недели и празници и укажување на итна стоматолошка помош. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник, одговорни на смени и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за специјалистичко консултативна заштита

    ОЕ Служба за специјалистичко консултативна здравствена заштита при ЈЗУ Здравствен дом на Скопје- Скопје, врши специјалистичка здравствена заштита на населението (дијагностика и терапија) на секундарно ниво. Дејноста ја обавува во следните одделенија: – Одделение за интерна медицина; – Одделение за психијатрија  неврологија; – Одделение за очни болести; – Одделение за болести на уво, нос и грло; – Одделение за ортопедски […]

  ...
 • Служба за здравствена заштита на мајки и деца

  Делокруг на работа: Вршење на здравствена дејност од областа на есенцијалните јавно-здравствени функции.  Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со работниците во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената дејност. Мисијата на Службата за здравствена заштита на мајките и децата (СЗЗМД) е да го заштити и унапреди  здравјето и благосотојбата на мајките и децата во Р.С.Македонија. […]

  ...
 • Служба за ментално здравје на деца и младинци „Младост“ – Скопје

  Делокруг на работа: Спроведување на здравствени третмани и медицинска рехабилитација на деца и младинци со посебни потреби. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствените услуги.

  ...
 • Служба за превентивни и здравствени услуги на спортисти

  Делокруг на работа: Вршење на превентивни здравствени услуги на спортисти. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата заради спроведување и унапредување на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Чаир“

  а) Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа б) Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години в) Ординации за примарна здравствена заштита Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита, превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години и вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Центар“

  а)Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа б)Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години в)Центар за следење на деца родени со ризик фактор Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години, вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти и следење на деца родени со ризик фактор. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата, заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Кисела Вода“

  а)Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа б)Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години в)Центар за следење на деца родени со ризик фактор Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години, вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти и следење на деца родени со ризик фактор. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата, заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Карпош“

  а) Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа б) Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години в) Ординации за примарна здравствена заштита Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита, превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години и вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Гази Баба“

  а) Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа б) Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години в) Ординации за примарна здравствена заштита Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита, превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години и вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...