(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по офталмологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

Раководител

д-р спец. Себајет Ахмети Јакупи

  • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  • ПОЛИКЛИНИКА MВР

  • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ