(+389) 3134485

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по физикална медицина и рехабилитација и ортопедија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

   д-р Толе Битовски

  Специјалист физијатар

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Томислав Алексовски

  Специјалист физијатар

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Даниела Јовановска Јордановски 

  Специјалист по ортопедија

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим. д-р Лидија  Мирчевска 

  Специјалист  по ортопедија

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  д-р Оливер Алексовски 

  Специјалист  по физикална медицина и рехабилитација

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  д-р Оливера Чапаровска

  Специјалист  по физикална медицина и рехабилитација

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  д-р Дајана Спасовска

  Специјалист физијатар

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  д-р Саво Трајановиќ

  Специјалист физијатар

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

  д-р Коста Карагоцев

  Специјалист по физикална медицина и рехабилитација

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

  д-р Дивна Рафајловска

  Специјалист по физикална медицина и рехабилитација

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  д-р Славица Бузалкова Делидинкова

  Специјалист по физикална медицина и рехабилитација

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  д-р Киро Марковски

  Ортопед