(+389) 3134485

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по интерна медицина.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  д-р Никола Стојановски

  Спец.интернист

   

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  д-р Борис Аврамовски 

  Спец. по интерна  медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  д-р Оливера Арсиќ

  Спец. по интерна медицина

   
 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  д-р Милка Николовска

  Спец.  по интерна медицина   

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  д-р Моника  Лазаровска  

  Спец.  по  интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим. д-р Билјана  Филиповска Шимиќ  

  Спец.  по  интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим. д-р Бранко  Алексов 

  Спец.  по  интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА MВР

  д-р Љопче Секованиќ 

  Спец.  по интерна медицина 

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Вера Пеншовска Николова

  Спец. по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

  д-р Маја Јазева – Давчева

  Спец. по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

  д-р Даниела Блажевска Тасеска

  Спец. по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Весна Тодоровска

  Спец. по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Миланчо Пеев

  Спец. по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Славица Лакинска

  Спец. по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

  д-р Викторија Димитрова – Чагановиѓ

  Спец. по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО

  д-р Снежана Милевска-Пенчиќ
  Спец. интернист

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО

  д-р Катица Костовска
  Спец. интернист

 • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

  д-р Благица Корнети

  Спец. по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  д-р Тереза Пашоска

  Спец. по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  д-р Анча Настеска

  Спец. по интерна медицина

 • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

  д-р Љупчо Иванов

  Спец. по интерна медицина