(+389) 3134485

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по оториноларингологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  д-р Весна Мирковиќ Стојановска 

  Специјалист  по оториноларингологија

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  д-р Билјана Трифуновска 

  Специјалист  по  оториноларингологија

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  д-р Љубица Костова Христовска 

  Специјалист  по оториноларингологија 

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим. д-р Сузана Ристовска  

  Специјалист  по оториноларингологија  

 • ПОЛИКЛИНИКА МВР

  д-р Дончо Лелифановски

  Специјалист по оториноларингологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Ангелина Туџарова

  Специјалист по оториноларингологија

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Андријана Костовска Чипуровска

  Специјалист по оториноларингологија