(+389) 3134485

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

 

УПРАВНИЦИ НА РЕ

Наталија Печинска Цветаноска

Раководител на сектор за материјално -финансиски работи и сметководство

Д-р Љубица Христовска Костова - Спец. Оториноларинголог

Управник на специјалистичко консултативна служба

Д-р Катерина Стаменковска

Управник на служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Карпош“

Д-р Боре Радевски

Управник на служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Кисела Вода“

Д-р Себајете Ахмети Јакупи

Управник на служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Гази Баба“

Д-р Бранкица Младеновиќ

Управник на служба за здравствена заштита на мајки и деца

Зоран Лекиќ

Раководител на заеднички служби

д-р Сељајдин Мемети 

Управник на служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Чаир“

Д-р Милица Бубало

Управник на Итна Помош

Гоце Тодоров

Раководител на сектор за набавки