(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

а) Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа

б) Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години

в) Ординации за примарна здравствена заштита

Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита, превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години и вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 • Раководител на ОЕ-Служба за ПЗЗ Карпош

  д-р Катерина Стаменковска

   

 •  

ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  О.Е. Карпош- Служба за ПЗЗ Карпош

         О.Е. Служба за ПЗЗ Карпош во состав на Ј.З.У. Здравствен Дом Скопје е организирана како основна единица за спроведување на превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца, превентивни стоматолошки прегледи и примарна здравствена заштита на населението на територија на три општини Карпош, Ѓорче Петров и Сарај со приградски населби и околни села.

  Раководител на Служба за ПЗЗ Карпош – Д-р.спец. Катерина Стаменковска

            Здравствената заштита на О.Е. Карпош – Служба за ПЗЗ Карпош се спроведува во следните објекти

             Пол. Ѓорче Петров

             Пол. Букурешт

             Диспанзер Карпош

             Здр.с Козле ( ПЗУ)

             Здр.с Тафталиџе ( ПЗУ)

             Здр.с  Влае ( ПЗУ)

             Здр.с  Ѓорче Петров 2 ( ПЗУ)

             Здр.с с. Долно Свиларе (ПЗУ)

             Здр.с с. Рашче (ПЗУ)

             Здр.с с. Радуша (ПЗУ)

             Здр.с с. Бојане ( ПЗУ)

             Здр.с с. Копаница ( ПЗУ)

             Здр.с с. Буковиќ ( ПЗУ)

             Здр.с с. Глумово ( ПЗУ)

   

  О.Е. Служба за ПЗЗ Карпош се состои од

   Ординации за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца

   Ординации за детска и превентивна стоматолошка заштита  на деца од 0 до 14 год.

   Поливалентна патронажа

  Oрдинации за здравствена заштита во трета смена, недели и празници

  Ординација за итна стоматолошка помош

  Административна и техничка служба

   

  1. Во Ординациите за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца се врши редовна имунизација според календар за имунизација и систематски прегледи, издавање на медицински потврди за деца за запишување во предучилишни и училишни установи. Важен сегмент претставува и здравствената едукација и просветување според возраста на детето.

   

  Пол. Ѓорче Петров     раб.време 07.30-15.00ч    тел. 02/2031 022

   Пол. Букурешт            раб.време 07.30-15.00ч    тел. 02/3064 088

   Диспанзер Карпош     раб.време 07.30-15.00ч    тел. 02/3068 804

  1. Во Ординациите за превентивна стоматолошка здравствена заштита се вршат систематски и контролни прегледи, залевање на трајни и млечни заби, издавање на стоматолошки потврди за упис во 1во одделение. Неизоставен многу важен сегмент е и стоматолошката индивидуална едукација и воспитување како на децата така и на целокупното население.

   

  Пол. Ѓорче Петров      раб.време 07.30-20.30ч   тел. 02/2031 022  

   Пол. Букурешт             раб.време 07.30-20.30ч   тел. 02/3064 088

   Диспанзер Карпош      раб.време 07.30-15.00ч   тел. 02/3068 804

  1. Поливалентната патронажа е кадровски способна за давање на

  – превентивни услуги во семејството

  -решавање на многу социо-медицински проблеми

  – планирање на дневни посети каде приоритет имаат новородените, доенчињата, мали деца, бремени жени, родилки и лица над 65 годишна возраст

  -следење со посебен акцент на вулнерабилни групи, деца со посебни потреби, социјални случаи и др.
   

  Пол.Ѓорче Петров        раб.време 07.30-15.00ч  тел. 02/2031 022

  Телефон за директен контакт од 07.30 до 09.30 часот

  1. Ординација за здравствена заштита во трета смена, недели и празници

  Пол.Ѓорче Петров    раб.време 19.30-07.30

                                           недели и празници 24часа

  1. Ординација за саботни дежурства во прва и втора смена

  Пол.Ѓорче Петров  раб.време 07.30-19.30ч

  1. Ординација за итна стоматолошка заштита која работи во трета смена, недели и празници

  Пол. Ѓорче Петров   раб.време 19.30-07.30

                                      недели и празници 24 часа

   

       Во објектите кои се во состав на О.Е. Карпош Служба за ПЗЗ Карпош функционираат и следниве и специјалистичко-консултативни ординации и кабинети и тоа

                                                                                     

  Ординација за интерна медицина – 07.30-20.30ч

  Ординација за ОРЛ – 07.30-15.00ч

  Ординација за дерматовенерологија – 07.30-15.00ч

  Ординација за неврологија и психијатрија – 07.30-20.30ч

  Ординација за електромиографија (вторник и четврток) – 08.00-14.00ч

  Ординација за физикална рехабилитација – 07.30-20.30ч

  РТГ кабинет со ехо дијагностика – 07.30-19.30ч

  Биохемиска лабораторија  – 07.30-20.30ч

  Логопедски кабинет ( од понеделник до четврток) – 08.00-14.30ч

  Инсулинска аптека – 07.30-15.00ч

  Пункт на Фонд за здравствено осигурување на Македонијa – 08.00-16.00ч

        Како и приватни здравствени установи ( ПЗУ) по општа медицина-матични лекари, педијатрија, гинекологија, општа стоматологија и ортодонција.

      

   

  Информации на телефоните

  Пол.Ѓорче Петров  централа   02/2031 022 

                                    управа/факс     02/2041 625

  Пол. Букурешт  централа    02/3064 088                                  

  Диспанзер Карпош                02/3068 804

   

  О.Е.Карпош Служба за ПЗЗ Карпош

  е-маил адреса  oe.karpos@gmail.com