(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по физикална медицина и рехабилитација и ортопедија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

Раководител д-р спец. Оливер Алексовски

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ