(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по оториноларингологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

Раководител 

д-р спец. Андријана Чипуровска

 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

 • ПОЛИКЛИНИКА МВР

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Ангелина Туџарова

  Специјалист по оториноларингологија

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ