(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

а) Итна медицинска помош со домашно лекување

б) Ординации за здравствена заштита во трета смена, недели и празници

в) Ординации за итна стоматолошка помош

Делокруг на работа: Укажување на дијагностички и терапеутски постапки кои се неопходни за отстранување на непосредна опасност по животот и здравјето, вршење на здравствени услуги во домот на пациентот-домашно лекување, пружање на здравствена заштита во трета смена, недели и празници и укажување на итна стоматолошка помош.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник, одговорни на смени и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.