(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Вршење на превентивни здравствени услуги на спортисти.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата заради спроведување и унапредување на здравствената заштита.

  • Раководител: д-р спец. Весна Трајческа Локвенец

  •  

СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ И здравствени услуги на спортисти

О.Е. СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ И ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА СПОРТИСТИ

А. Одделение за функционална дијагностика – одредување на здравствената состојба, физички развиток и функционални способности истражување на исхраната( изготвување на диетни препораки).

Б.Одделение  на биохемиско хематолошка лабораторија

Служба за превентивни И здравствени услуги на спортисти претставува превентивна и куративна специјалистичка  здравствена  организација и се грижи за  зачувување на здравјето на  активните учесници во натпреварувачкиот спорт, како и на рекреативците и останатата популација која сака да се занимава со дополнителна физичка активност.

1. а) Здравствена контрола на спортисти кои се занимаваат со натпреварувачки спорт, поранешни спортисти и  рекреативци и други, преку вршење на специјалистички спортско-медицински систематски прегледи за следење на здравствената состојба, физичкиот развој и функционалните способности на срцево-садовниот и белодробниот систем.
б) Изготвување програми за дозирана физичка активност на лица со одредени хронични болести во консултација со лекари од други специјалности.

2. Проценка на  здравствената состојба,  физичкиот развој и функционалните способности  на заболени  и  повредени  ученици  и студенти, а во врска со  нивната способност за следење на редовната практична настава  по предметот физичко  воспитување.

3. Дежурства на спортски манифестации   и натпреварувања.

4. Учество во изготвување  на здравствени правилници  на спортските сојузи и федерации,

5. Учество и организација на стручни состаноци, семинари, конгреси.

6. Учество   во  работата  на здравствени комисии   на спортски сојузи и федерации и Македонскиот Олимписки Комитет.

7. Соработка  со  Македонскиот  Олимписки  Комитет,  Спортскиот сојуз на  Македонија,  Сојузот на спортови на град Скопје.

8. Во Заводот се изведува и практична настава за  специјализација  на специјализантни по спортска  медицина.

Грижата за здравјето на спортски активната ученичка и студентска популација пред се е во надлежност на Државата и Институциите предвидени со позитивните законски и подзаконски акти.

УСЛУГИ НА СПОРТСКО-МЕДИЦИНСКИТЕ   ПРЕГЛЕДИ

Р.бр ФЗЛ1 Назив  на здравствена услуга
1   ЕКГ
2   Хематолошки статус
3   Уринарен статус без седимент
4   Антропометриски статус
5   мислење

 

 

 

Р.бр ФЗЛ2 Назив  на здравствена услуга        

 

1            

Стрес тест-ЕКГ-ВО2 максимум

2            

Хематолошки статус

3            

Уринарен статус без седимент

4            

Комплетна спирометрија

5            

Антропометриски статус

6   мислење