(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

a)Ordinanca për fëmijë parashkollor dhe nxënës dhe patronazhi polyvalent       

b)Ordinanca për mbrojtje sëndetësore të fëmijëve deri më 14 vjet         

c)Ordinanca për mbrojtje primare shëndetësor       

Qëllimi I punës- Ofrimi i kujdesit shëndetësor parësor, kujdesi shëndetësor parandalues dhe dentar për fëmijët deri në moshën 14 vjeç dhe kryerja e  patronazhit polivalent dhe vizitat  në popullatën e të gjitha moshave.

Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

POLIKLINIKA JANE SANDANSKI 

 

 • Udhëheqës

   

   

  POLIKLINIKA DRAÇEVË

  •  

  •  

       

  NJB – Shërbimi për MSHP – Kisella Voda përbëhet prej:

  • Njësia për mbrojtjen shëndetësore preventive të fëmijëve parashkollorë dhe shkollorë

  Njësia  për fëmijë dhe kujdes shëndetësor dentar parandalues

  • Njësia e patronazhit polyvalent
  • SHërbimi për Mjekësinë në punë
  • Shërbimi teknik

  1.Në qendrën për mbrojtje preventive shëndetësore të fëmijëve parashkollor dhe shkollorë zbatohet imunizimi sipas kalendarit për imunizim dhe kontrollim sistematik , jepen vërtetime medicionale për regjistrimin në institucionet parashkollore dhe shkollore , jepen udhëzime shëndetësor sipas moshës së fëmijëve.

  • Jane Sandanski   orari I punës : 07.30- 15h  telefoni  02/ 2463-277

  • Draçevë  orari i punës : 07.30- 15h  telefoni  02/ 2795-112, 2795-11

  2.Reparti për mbrojtje preventive shëndetësore stomatologjike të fëmijëve  si dhe të rinjve  përfshin

           udhëzime  komplete ( demostrim për higjienë të drejtë orale ) si dhe mbushje preventive të

            dhëmbëve të  përhershëm.

  • Jane Sandanski  orari I punës : 07.30- 20h  telefoni 02/ 2463-277

  • Draçevë   orari I punës : 07.30- 20 h.  Telefoni  02/ 2795-112, 2795-111 – 07,30-14,30h.

  • s Lisiçë orari I punës : 07.30- 14.30h . 

  • s Pellagonia orari I punës: 07.30- 14.30 h. 

  Në suazat e poliklinikës Jane Sandanski funksionon Klinika stomatologjike  e cila punon në ndërrimin e natës , të dielave dhe festat.

  • Telefoni: 02/ 2463-277

  • Orari I punës : 19:00 – 07:30; të dielave, festat 24orë

  Patronazhi polyvalent është njësi më vete , stafi I të cilit është I trajnuar për të ofruar shërbime parandaluese për familje ,si dhe si dhe zgjidhjen e të gjitha problemeve më të rëndësishme sociale dhe mjekësore që ndodhin në familje. Në  PPS  punojnë motra dhe mamitë e patronazhit .Motrat e patronazhit   janë në hapësirat e poliklinikës Jane Sandanski dhe poliklinikën Draçevë . Çdo ditë pune prej ora   07:30 – 09:30h ,  në dispozicion janë telefonat për kontakt  dhe marrëveshje  , këshilla, planifikim I  vizitave ditore të familjeve si dhe komunikim me institucione të tjera.

  • Puna në teren – Vizita tek familjet : si parësore janë vizitat e të sapolindurve, lehonave , grate shtatëzëne , foshnjët  , fëmijët e vegjël , njerëz mbi 65 vjeç.Posaçërisht ata përcjellin grupe të cënueshme , fëmijë me nevoja të veçanta e të tjera. Së bashku me punën në shërbimin shëndetësor të familjes është e organizuar puna edukative të komunitetit, bashkëpunim me Qendrat për Mirëqenie Sociale dhe Kryqit të Kuq.
  • Jane Sandanski telefoni   02/ 2463- 060

  • Draçevë    telefoni   02/ 2796- 571

  1. Në shërbimin e mjekësisë së punës   – Poliklinika Jane Sandanski   në përputhje me ligjet kryhen kontrollime sistematike preventive të të punësuarve , kontrollimi I shëndetit nëpërmjet:

        – Testeve laboratorike me analiza biokimike
       – Kontrollim I tërësishëm nga specialisti I Mjekësisë profesionale si dhe mendim për  gjendjen shëndetësore  dhe aftësitë për punë të secilit punëtorë.

  – Kontrollim specialistik nga ana e internistit me EKG ,

  – Kontrollim okulist,

  – Kontrollim  Otorinolaringologjik

  – Testim psikologjik

  – Kontrollim neuropsikiatrik,

  – Spirometri

  – Audiometria,
  – Refraktometria (kompjuteri i syrit),

  Në shërbimin e mjekësisë profesionale është e organizuar zyrë për testimin alergjik me laborator bashkëkohorë e cila diasnifikon alergjinë.

  Shërbimi I mjekësisë profesionale  – orari I punës  07.30- 15 h. Telefon 02/ 2460-440

  Në objektet të cilat janë pjesë e  NJO Shërbimi për MSHP  Kisella Voda funksionojnë edhe ordinanca konsultative dhe zyrat  në vijim :

        Poliklinika Jane Sandanski :

  • Barnatorja për insulinë
  • RTG Zyrë për tomografi kompjuterike , ЕHО diagnostifikimi e të tjera .rtg diagnostifikim       
  • Ordinanca për sëmundje të syve
  • Ordinanca ORL
  •  Zyra për sëmundje dermatologjike
  • Ordinanca për ortopedi
  • Ordinanca për rehabilim fizik
  • Ordinanca për sëmundje interne  – kjo ordinance nga viti  2018 filloi me punë me aparat EHO të ri 
  •  ( EHO zemre  dhe EHO e barkut )
  • Laborator biokimik dhe alergominamologjik Qendra për dijabet
  • Qendra për depresion ( çdo të enjte prej 15 deri 20 h)
  • Punkti kujdestarues pediatrik ( nga 19.30 deri 23 h , të dielave dhe festat nga 08-23 h)
  • Logoped ( e hënë – e enjte 08 – 15 h)
  • Ordinanca për mbrojtje shëndetsore në ndrrimin e natës , të dielave dhe festat dhe punkti PNSH

  Si dhe qendra shëndetësore private  (ISHP – mjek amë) mjeksia e përgjithshme , pediatria, ginekologjia dhe stomatologjia.

  Poliklinika Draçevë :

  • Barnatorja për insulinë
  • RTG Zyra për tomografi kompjuterike , ЕHО diagnostifikimi e të tjera .RTG diagnostifikim       
  • Ordinanca ORL( e martë dhe e premte )
  • Zyra për sëmundje dermatologjike
  • Ordinanca përneurologji dhe psikiatri
  • Ordinanca për sëmundje interne
  • Laboratori biokimik
  • Logoped
  • Ordinanca për mbrojtje shëndetsore në ndrrimin e natës , të dielave dhe festat dhe punkti PNSH
  • Ordinanca për mbrojtje shëndetsore në ndrrimin e natës , të dielave dhe festat dhe punkti  PNSH

  Si dhe qendra shëndetësore private  (ISHP – mjek amë) mjeksia e përgjithshme , pediatria, ginekologjia dhe stomatologjia.

  Informacione të përditshme për për çdo lloj të kujdesit shëndetësor mund të merret nëpërmjet telefonit:  

  Pol.Jane Sandanski: Qendra :  02/ 2463- 277     2464-997   2462- 297       2464- 291      Drejtues :  2460 -628

  Në Pol.Draçevë :   ;Qendra  :   02/ 2795-111     2795- 111

  NJB   SHËRBIMI  MSHP KISELLA VODA     е-mail adresa  :   poliklinikajanesandanski@yahoo.com

  pol.drachevo@hotmail.com