(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

a)Ordinanca për fëmijë parashkollor dhe nxënës dhe patronazhi polyvalent            

b)Ordinanca për mbrojtje sëndetësore të fëmijëve deri më 14 vjet              

c)Ordinanca për mbrojtje primare shëndetësor 

Qëllimi I punës – Ofrimi i kujdesit shëndetësor parësor, kujdesi shëndetësor parandalues dhe dentar për fëmijët deri në moshën 14 vjeç dhe kryerja e  patronazhit polyvalent dhe vizitat  në popullatën e të gjitha moshave.- Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

POLIKLINIKA ÇAIR

 

 • Udhëheqës

Shërbimi MSHP Çair

NJO Çair

NJO Çair Shërbimi për MSHP Çair  mundëson mbrojtje shëndetësore të popullates për katërkomuna Çair, Shuto Orizari ,Butel  dhe Çuçer Sandevo. Objekti kryesor i NJO Shërbimit për mbrojtje shëndetësore parësore gjendet në Rr.2 MKB nr.5 .Objekti është I ndërtuar në vitin 1082 dhe është është një ndërtim i fortë me një sipërfaqe të dobishme prej 5000 m2, dhe gjindet në zonën qendrore të komunës së Çairit.

Objekti stacioni hapsinor shëndetësor  Shuto Orizari gjendet në Rr.Indira Gandi nr.15 në Komunën e Shuto Orizari përderisa stacioni hapësinor shëndetësor Butel 1 gjendet në Rr.Kraishka bb në komunën e Butelit.Në NJO Çair janë  110 të punësuar.

 

 Në kuadër të poliklinikës Çair funksionojnë shërbimet në vijim

 1. Ordinanca për mbrojtje shëndetësore preventivë për fëmijët parashkollor dhe shkollor
 2. Ordinanca preventive stomatologjike për mbrojtje shëndetësore

3.Shërbimi I patronazhit polivalent

 1. Mjeku rural

5.Logoped

6.Qendra për depresion

7.Qendra për diabet

 1. Shërbimi konsultativ special (dermatovenerologjia, neurologjia, psikiatria, interne, kabinet për gastroskopi, kabineti i fizioterapisë, radiografia, laboratori biokimik, farmacia e insulinës)
 2. 24 orë mbrojtje shëndetësore ( shërbim nate , ndihma e shpejtë dhe kujdestari e së shtunës)

 

1.Në njësinë e kujdesit shëndetësor parandalues të fëmijëve parashkollorë dhe të shkollave, vaksinimi i rregullt bëhet sipas kalendarit të imunizimit dhe kontrollime  sistematike, jepen  vërtetime  mjekësore për regjistrimin në institucionet parashkollore dhe shkollore, edukimi shëndetësor kryhet sipas moshës së fëmijës.

Poliklinika Çair orari I punës : 07:30-15:00 h.  Telefon 02/ 2611-506

Stacioni hapsinor shëndetësor Shuto Orizari orari I punës : 07:30- 15:00 h.      Telefoni 02/ 2651-696

Stacioni hapsinor shëndetësor Butel 1           orari I punës  : 07:30- 15:00 h.     Telefoni  02/ 2621-693

 

2.Njësia preventive për mbrojtjen e shëndetit dentar për fëmijët dhe të rinjtë përfshin përkushtim të plotë stomatologjik ( demostrim për higjienë të duhur gojore ) dhe mbushjen preventive të moleve të para të përhershme   

Poliklinika Çair orari I punës : 07:30h -15:00h.         Telefoni  02/ 2611-506

Stacioni hapsinor shëndetësor Shuto Orizari orari I punës : 07:30- 15:00 h.      Telefoni 02/ 2651-696

 

3.Shërbimi Patronazhi polivalent është njësi në vete

Patronazhi polivalent është repart më vete , personeli I të cilit është në gjendje për ofrimin e shërbimimeve preventive tek familjet, si dhe zgjidhjen e të gjitha problemeve kryesore sociale – mjekësore të cilat paraqiten në familje.Në RPP punojnë  infermiere dhe akushere .Ifermieret qëndrojnë në hapësirat e poliklinikës Jane Sandanski dhe Pol.Draçevë .

Çdo ditë punë prej ora  07:30 – 09:30h, janë në dispozicion telefonatat për kontakte dhe marrëveshje , këshilla,  planifikojnë vizita ditore me familjet dhe kontaktojnë me institucionet tjera.

 Puna në teren- vizita tek familjet ku si prioritet vizitohen të sapolindurit , lehonat grate shtatëzëne , foshnjet , fëmijët e vegjël , njerëz mbi 65 vjeç. Posaçërisht ata përcjellin grupe të cënueshme , fëmijë me nevoja të veçanta e të tjera. Së bashku me punën në shërbimin shëndetësor të familjes është e organizuar puna edukative të komunitetit, bashkëpunim me Qendrat për Mirëqenie Sociale dhe Kryqit të Kuq.

 

 

 1. Mjeku rural është një projekt i paraqitur në vitin 2014 dhe ofron shërbime shëndetësore në zonat rurale të Komunës së Çairit, Shuto Orizari, Butel dhe Çucer Sandevë.

 

5.Logoped në polikliniën Çair ka dy here në javë ( e hënë dhe e enjte  8:00-15:00h)

 

6.Qendra për depresion  (çdo të marte  15:00-20:00h)

 

7.Qendra për diabet  (çdo të marte dhe të premte 8:00-15:00h)

 

 1. Shërbimi Konsultativ Specialist përbëhet nga këto specialitete :
 2. a) dematovenerologjisë
 3. b) neurologjisë
 4. c) psikiatrisë
 5. d) internos
 6. e) kabinet gastroskopi (çdo të hënë dhe të enjte)
 7. f) cabinet për terapi fizikale
 8. i) rengen (pajisjet më të fundit të vendosura në funksion janë magnet dhe mamuth)
 9. k) laboratori biokimik
 10. l) Farmacia e insulinës

 

 

Në kuadër të NJB në Çair funksionojnë edhe njësi shëndetësore private edhe atë:

1.Ordinanca për mjekësi të përgjithshme dhe pediatri

2.Оrdinanca për stomatologji                                          

3.Ordinanca ginekologjike

4.Zyra për AFSH

5.Barnatore

 

Në kuadër të  Stacionit hapsinor shëndetësor Shuto Orizari funksionojnë shërbimet në vijim  :

 1. Ordinanca për mbrojtje shëndetësore preventivë për fëmijët parashkollor dhe shkollor

2.Laboratori

 1. . 24 orë mbrojtje shëndetësore ( shërbim nate , ndihma e shpejtë dhe kujdestari e së shtunës)

 

Në kuadër të  Stacionit hapsinor shëndetësor Shuto Orizari funksionojnë edhe këto  shërbime private

në vijim  :

 1. Ordinanca për mjekësi të përgjithshme dhe pediatri
 2. Оrdinanca për stomatologji
 3. Ordinanca ginekologjike

4.Zyra e Kryqit të Kuq

5.Barnatore

 

Në kuadër të  Stacionit hapsinor shëndetësor Butel 1 funksionojnë shërbimet në vijim  :

А) Ordinanca   për mbrojtje shëndetësore preventivë për fëmijët parashkollor

Б) Ordinanca për mjekësi të përgjithshme

В) Оrdinanca për stomatologji

Г)Laboratori

Д)Barnatore

 

Udhëheqës I NJB ÇAIR –dr.Shkëlqime Veseli Sela  075327936

Drejtues  02/2621 499 spzzcair@gmail.com