(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

a)Ordinanca për fëmijë parashkollor dhe nxënës dhe patronazhi polivalent    

b)Ordinanca për mbrojtje sëndetësore të fëmijëve deri më 14 vjet    

c)Qendra për monitorimin e fëmijëve të lindur me një faktor rreziku. 

Qëllimi I punës – Ofrimi i kujdesit shëndetësor parësor, kujdesi shëndetësor parandalues dhe dentar për fëmijët deri në moshën 14 vjeç dhe kryerja e  patronazhit polyvalent dhe vizitat  në popullatën e të gjitha moshave.

Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

POLIKLINIKA BIT PAZAR 

 •  

 • vvcxvcvxcvxcvxcv

 • Dr. Ivan Dvojakov

  Specialist pediatër

   

   

Shërbimi MSHP Centar  

Njësia Organizative Shërbimi Parësor Shëndetësor – Qendra

NJO – Shërbimi  MSHP-Centar  

NJO – Shërbimi  MSHP-Centar , si njësi  organizative e IPSH  Shtëpia e Shëndetit e Shkupit – Shkup,  mundëson mbrojtje preventive shëndetësore për popullatën e Komunës Centar si dhe pjesë nga komuna e Çairit .

NJO – Shërbimi MSHP Centar ka dy objekte :
1.  Poliklinika Bit Pazar
2.  Poliklinika Idadija .

Në NJO – Shërbimi për MSHP Centar punojnë:

3  mjekë specialist të pediatrisë;
3  mjekë  për mjekësi shkollore ;
3  mjekë të specializuar në pneumofizologji;
5  mjekë të specializuar për stomatologji preventive të fëmijëve;
3  mjekë I përgjithshëm;
9  mjekë nga stomatologjia ;
1  infermiere e specializuar – drejtimi i përgjithshëm;
1  infermiere dentare e diplomuar;
1  teknik i lartë radiologjik;
1   punëtor social I diplomuar;
2  laborant medicinal;
5  akushere ;
19 motra medicinale;
11 motra stomatologjike;
31 personel teknik;

Në NJO – Shërbimi për MSHP Centar përbëhet nga:

А.  Reparti për përkujdesjen dhe mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve parashkollorë dhe shkollorë.

B. Reparti për mbrojtje preventive shëndetësore stomatologjike

–  Ordinanca për mbrojtje shëndetësore në ndrrimin e tretë , të dielave dhe festat .

C. Reparti I pavarur për patronazhin polivalent

D. Reparte për mbrojtjen nga sëmundjet e mushkërive dhe tuberkulozit

E. Shërbimi teknik

 1. Poliklinika Bit Pazar

Bul. Krste Misirkov  bb
Centrali: 31 34 534

Në poliklinikën Bit Pazar mbrojtja preventive shëndetësore zhvillohet në ordinancat në vijim:

– Ordinanca për fëmijët për mbrojtjen shëndetësore stomatologjike
– Ordinanca për mbrojtje shëndetësore preventive për nxënësit
– Ordinanca për fëmijët për mbrojtjen shëndetësore stomatologjike
– Ordinanca për mbrojtje shëndetësore në ndrrimin e tretë , të dielave dhe festat
– Reparti I pavarur për patronazhin polivalent
– Reparti për mbrojtjen nga sëmundjet e mushkërive dhe tuberkulozit

 

 1. Poliklinika Idadija

Rr. Ivo Lola Ribar bb
Centrali: 31 13 033

Në poliklinikën Idadija  mbrojtja preventive shëndetësore zhvillohet në ordinancat në vijim:

– Ordinanca për mbrojtje shëndetësore preventive për fëmijët parashkollor
– Ordinanca për fëmijët për mbrojtjen shëndetësore stomatologjike

А. Reparti  për mbrojtje shëndetësore preventivë për fëmijët parashkollor dhe nxënës
– Ekipet parandaluese të kujdesit shëndetësor të fëmijëve parashkollor vazhdimisht kryejnë kontrollime  sistematike të detyrueshme, vaksinim sipas kalendarit për imunizimin e rregullt të fëmijëve të moshës 0-6 vjeç.

Gjithashtu ordinancat japin vërtetim shëndetësore për statusin e  vaksinimit si  dhe  vërtetimin e gjendjes shëndetësore të fëmijës, sipas nevojës, me kërkesë të prindit.

 Në ordinance punojnë 5 grupe të përbërë nga  mjekë specialist të pediatrisë , mjekë të përgjithshëm , si dhe motra medicinale .Në ordinancat për mbrojtje preventive shëndetësore të fëmijëve parashkollorë  në poliklinikën Bit Pazar punojnë 3 grupe,në ordinancat për mbrojtje preventive shëndetësore të fëmijëve parashkollorë në poliklinikën Idadija , punojnë 2 grupe.

 1. Reparti për mbrojtje shëndetësore preventivë për fëmijët parashkollor dhe shkollorë

– Bit Pazar
Telefoni : 31 34 534 / lok. 423
Orari i punës  07:30 – 20:30
Vaksinimi në ndrrimin I  prej 08:00 – 12:00 dhe  ndrrimi  II prej 14:00-18:00

Vaksinimi zhvillohet sipas orarit në vijim :
Ndrrimi I    ndrrimi  II
E hënë  Di –Te –Per , Polio , Hepatitis B , HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim ,  Мantu test  Di –Te –Per, Polio, Hepatitis B, HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim , 
E martë  Di –Te –Per, Polio , Hepatitis B , HiB, Di-Те-Pеr –rivaksinim , MRP  Di –Te –Per, Polio, Hepatitis B, HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim , 
E mërkurë Di –Te –Per , Polio , Hepatitis B , HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim  , Di-Те-Per,   Di-Те-Per,   Polio, Hepatitis B, HiB, II rivaksinim , Di –Te –Per,
E enjte  Di –Te –Per , Polio , Hepatitis B , HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim,  BSZH , Di-Те-Per, Polio, Hepatitis B, HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim ,
E premte  Di –Te –Per , Polio , Hepatitis B , HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim ,  Di –Te –Per, Polio , Hepatitis B, HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim ,

 1. Reparti për mbrojtje shëndetësore preventivë për fëmijët parashkollor

– Idadija
Telefoni : 31 13 033 / лок. 110
orari I punës  07:30 – 20:30
Vaksinimi në ndrrimin I prej  08:00h – 12:00h dhe  ndrrimi II  prej 14:00-18:00

Vaksinimi zhvillohet sipas orarit në vijim :
Ndrrimi I  dhe ndrrimi II

E hënë  Di –Te –Per , Polio , Hepatitis B , HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim ,  MRP  Di –Te –Per, Polio, Hepatitis B, HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim , MRP
E martë Di –Te –Per , Polio , Hepatitis B , HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim ,  MRP  Mantu test Di –Te –Per, Polio, Hepatitis B, HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim , MRP
E mërkurë Di –Te –Per , Polio , Hepatitis B , HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim , Di –Te –Per, Polio, Hepatitis B, HiB, Di-Те-Pеr- II rivaksinim , 
E enjte  Hepatitis B , HiB, MRP Hepatitis B, HiB, MRP
E premte  MRP Hepatitis B, HiB, MRP, BSZH, Hepatitis B, HiB, MRP

 1. Reparti për mbrojtje shëndetësore preventivë për fëmijët shkollorë

Telefoni: 31 34 534 / лок.399
Orari mësimorë 07:30 – 15:00

Aktivitetet e ekipeve preventive përbëhen nga kontrollimet sistematike ,vaksinimin e fëmijëve të shkollave , sipas kalendarit për imunizim të rregullt , si dhe edukim shëndetësor ligjerata aktuale sipas moshës së nxënësve . Ordinancat  preventivë për mbrojtje shëndetësore të nxënësve gjendet në poliklinikën Bit Pazar.

Punën e kryejnë 4 ekipe edhe atë mjekë të mjekësisë shkollore , mjekë të përgjithshëm si dhe motra medicinal. Në bashkëpunim me shkollat gjatë gjithë vitit shkollorë , në objektet e shkollave zhvillohen kontrollimet sistematike të nxënësve të klasëve të  I , II dhe III –të të shkollave fillore ,si dhe në shkollat e mesme të vitit I-rë dhe II- të .Gjithashtu sipas kalendarit për imunizim të detyrueshëm , zhvillohet në klasën II –të dhe VIII të shkollave fillore ,si dhe viti IV në shkollat e mesme .

 Secilën të mërkure nga ora 08:00 deri 12:00h në ordinance poliklinike Bit Pazar , mund të vaksinohen nxënës të cilët nuk janë vaksinuar në shkollë.

 1. Reparti preventivë për mbrojtje shëndetësore stomatologjike të fëmijëve
 2. Ordinanca preventivë për mbrojtje  shëndetësore stomatologjike të fëmijëve

Bit Pazar ;
Telefoni: 31 34 534 / lok. 421
Orari I punës prej   07:30h – 20:30h
2. Ordinanca  preventivë   për mbrojtje  shëndetësore stomatologjike të fëmijëveIdadija ;
Telefoni : 31 13 033 / лок.
Orari I punës prej   07:30h – 20:30h

Ordinanca  preventivë   për mbrojtje  shëndetësore stomatologjike të fëmijëve kujdeset për parandalimin e sëmundjeve orale tek fëmijët e moshës nga 0- 14 vjeç.

Masat përbëhen nga kontrollet e rregullta si dhe kontrollimet sistematike , edukim dhe këshillime për mbajtjen e shëndetshme orale për fëmijët parashkollor dhe shkollor .

Te nxënësit e klasës së I kryhet rregullim i rregullt i molarit të parë të përhershëm, si dhe aplikimi i fluoridit (ekzogjen dhe endogjen).

Në ordinancat deh shkollat punojnë 11 ekipe , të përbëra nga mjekë specialist në stomatologji pediatrike , mjekë të stomatologjisëdhe motra stomatologe , edhe atë në ordinancën preventive për mbrojtje shëndetësore stomatologjike për fëmijë  – Bit Pazar, punojnë 6 ekipe , në ordinancën preventive për mbrojtje shëndetësore stomatologjike për fëmijë  – Idadija  punojnë 3 ekipe , në ordinancat stomatologjike në SHF ,, Dimitar Milladinov ,, dhe  një ekip në SHF. “J.H. Pestaloci”.

– Ordinanca për mbrojtje shëndetësore në ndrrimin e tretë  , të dielave dhe festa

Telefoni: 31 34 534
Orari I punës : 19:00 – 07:30h;  të dielave dhe festa 24 orë

 Ordinanca stomatologjike kujdestaruese , është në poliklinikën Bit Pazar, punon në ndrrimin e tretë , të dielave dhe festat . Në ordinance kujdestarojnë tre ekipe ( mjek i stomatologjisë dhe motër e  stomatologjisë )

Mjekët stomatolog  kujdestarë ofrojnë ndihmën e pare.

 1. Reparti I pavarur për patronazhin polivalent

Telefoni  02/31 34 568
Orari mësimor : 07:30h – 15:00h

Patronazhi polivalent është repart më vete , personeli I të cilit është në gjendje për ofrimin e shërbimimeve preventive tek familjet, si dhe zgjidhjen e të gjitha problemeve kryesore sociale – mjekësore të cilat paraqiten në familje.Në RPP punojnë  infermiere dhe akushere .Ifermieret qëndrojnë në hapësirat e poliklinikës Bit Pazar.

Çdo ditë pune prej ores 07:30 – 09:30h ,  janë në dispozicion telefonatat për kontakte dhe marrëveshje , këshilla , planifikojnë vizita ditore me familjet dhe kontaktojnë me institucionet tjera.

 

 

Puna në teren- vizita tek familjet ku si prioritet vizitohen të sapolindurit , lehonat, gratë shtatëzëne , foshnjet , fëmijët e vegjël , njerëz mbi 65 vjeç. Posaçërisht ata përcjellin grupe të cënueshme , fëmijë me nevoja të veçanta e të tjera. Së bashku me punën në shërbimin shëndetësor të familjes është e organizuar puna edukative të komunitetit, bashkëpunim me Qendrat për Mirëqenie Sociale dhe Kryqit të Kuq.

Ç. Reparte për mbrojtjen e dispenzionit kundër  sëmundjeve të mushkërive dhe tuberkulozit

Telefoni: 32 26 988
orari I punës 07:30h – 14:00h

Ekipi për mbrojtjen e dispenzionit kundër sëmundjevetë mushkrive  dhe tuberkulozës ofron shërbime shëndetësore konsultative, parandaluese, diagnostike dhe terapeutike në fushën e kujdesit shëndetësor për pacientët me sëmundje të mushkërive dhe tuberkulozi.

Ekipi për mbrojtjen e dispenzionit kundër sëmundjeve të mushkërive  dhe tuberkulozës mundëson konsultime – specialistike , parandaluese, diagnostike dhe terapeutike në fushën e kujdesit shëndetësor për pacientët me sëmundje pulmonare dhe tuberkuloze.
Ekipi i ekspertëve përbëhet nga mjekë specialistë të pneumofiziologëve, punonjës social, radiolog i lartë, teknikë të laboratorit dhe infermierë.
Reparti përbëhet nga   :
– klinika  për fëmijë
– Klinika  për popullatën madhore
– kabineti për spirometri
– Kabinet për RTG
– Laboratori për analiza themelore të gjakut
– laborator për ekzaminim mikroskopik të pështymës

Të gjitha hetimet e nevojshme kryhen gjatë ditës.
Testi Mantu kryhet çdo të hënë, të martën dhe të premten.

 1. Shërbimi teknik

Orari I punës  07:30h – 20:30h

Shërbimi teknik punon në dy objekte dhe kryen punët teknike të NJO të Shërbimit për MSHP Centar.