(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Për punën e IPSH shtëpia e shëndetit SHkup në 2016

Qendra Shëndetësore e Shkollës së PHI gjatë vitit 2016 realizoi kujdesin parandalues dhe parësor të popullatës në territorin e Qytetit të Shkupit, kujdesin shëndetësor konsultativ dhe ndihmën emergjente mjekësore me trajtim shtëpiak.

Gjatë vitit 2016, shërbimi i konsulencës specialistike në Qendrën Shëndetësore të PHI në Shkup u forcua me burimet njerëzore, të cilat mundësuan hapjen e kabineteve të reja dhe futjen e metodave të reja në shërbimin specialistik konsultativ, me qëllim të afrimit të shërbimeve shëndetësore me pacientët.

Në Shërbimin Mjekësor Emergjent në territorin e qytetit të Shkupit janë hapur tri Punkte  të reja (Petrovec, Çuçev  Sandevë dhe Gllumovë), si dhe personeli është forcuar me 30 ekipe të reja (30  mjekë me kohë të pacaktuar pune , 20 infermiere ).

Stafi përforcues I  pozicioneve  të sapo hapura kanë për qëllim  afrimin e shërbimeve si pika të skajshme nga qyteti  dhe arritjen në kohë më të shkurtër të ndërhyrjes.

2016 Qendra Shëndetësore PHI e Shkupit përfundoi me një rezultat financiar pozitiv fitimi.

Të gjitha detyrimet e duhura ndaj furnitorëve më 31.12.2016 paguhen në tërësi.

 Raporti për punë përfshin peiudhën janar – dhjetor 2016 dhe tregon punën e Shtëpisë gjatë 2016 përmes  treguesit financiarë përmbledhës për rezultatet e arritura.

REZULTATET FINANCIARE

Sipas të dhënave të kontabilitetit të paraqitura në pasqyrat financiare të llogarisë vjetore,ЈЗУ Gjatë vitit 2016, Qendra Shëndetësore e Shkupit punoi me një rezultat financiar pozitiv – fitim, në vlerë prej 1,314,706 denarë.

1, TË ARDHURAT

 Të ardhurat totale të IPSH Qendra Shëndetësore e Shkupit në vitin 2016 arrin  714.680.732 denarë dhe në krahasim me vitin e kaluar janë rritur për 1,85%.

Pjesa më e madhe e të hyrave janë fonde nga  FSSHM , të cilat përbëjnë 87.83% të të ardhurave totale.

Të ardhurat buxhetore përmes Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë për aktivitetet programore të realizuara për kujdesin shëndetësor parandalues marrin pjesë me 0.73% në të ardhurat totale.

Pjesa e mbetur prej 11.44% janë të ardhura vetanake, shumica e të cilave janë të ardhura participimi ,kontrolle  sistematike e punëtorëve, dhënja e çertifikatave mjekësore për kalimin e testit të vozitjes, ekzaminimet e personave të pasiguruar, të ardhurat nga qiraja dhe tarifat për shpenzimet e përgjithshme nga koncesionarët me shumë totale prej 81,776,393 denarë.

2. SHPENZIMET

Shpenzimet totale të IPSH Qendra Shëndetësore e Shkupit në vitin 2016 arrin 713.366.026 denarë dhe në krahasim me vitin e kaluar u rrit për 1,73%.

 Në strukturën e tyre hyjnë edhe harxhimet grupore në vazhdim:

– Shpenzimet për paga dhe të ardhura të tjera personale

– Shpenzimet për furnizime mjekësore

– Shpenzimet për materiale jo mjekësore

– Shpenzimet e përgjithshme

– Shpenzimet për mirëmbajtjen e vazhdueshme

– Shërbimet kontraktuese

– Investime kapitale

– Shpenzime të tjera aktuale

 

 

 

2,1  Shpenzimet për paga dhe të ardhura të tjera personale

Pagat dhe të ardhurat e tjera personale në IPSH Qendra Shëndetësore e Shkupit gjatë vitit 2016 ata lëviznin brenda nivelit të përcaktuar në pajtim me Ligjin për pagesën e pagave në Republikën e Maqedonisë dhe marrëveshjen kolektive. Në vitin 2016, kemi një rritje të pagave të mjekëve të mjekësisë, mjekëve-specialistë, doktorëve të stomatologjisë dhe farmacistëve të diplomuar.

Kostot e pagave dhe të ndihmave në strukturën e kostove totale kanë pjesën më të madhe prej 64.83% dhe arrijnë në 462.489.564 denarë.

Krahasuar me vitin 2015, kostoja e pagave dhe të ardhurave të tjera personale u rrit me 1.28%.

2,2  Shpenzime për material medicinale

Shpenzimet për furnizime mjekësore arrijnë në 72.092.477 denarë dhe në strukturën e shpenzimeve totale ato marrin pjesë me 10.11%.

Sipas treguesve financiarë, kostot e furnizimeve mjekësore në krahasim me vitin e kaluar u rritën me 2.57%.

2,3 Shpenzime për material jomedicinale

Shpenzimet për materiale jo mjekësore (furnizimet e zyrës, modelet, materialet e higjienës, materialet e riparimit, inventarizimet e vogla) në vitin 2016 arrijnë në 9,517.093 denarë dhe pjesa e tyre në koston totale është 1.33%.

2,4 Shpenzimet e përgjithshme

Pas kostos së pagave dhe ndihmave, shpenzimet e përgjithshme janë grupi më i madh i shpenzimeve në Qendrën Shëndetësore të Shkupit. Pjesa e tyre në koston totale është 9.74% dhe arrin në 69.448.696 denarë. Krahasuar me vitin paraprak, shpenzimet e përgjithshme u ulën me 15.7%.

2.5 Shpenzimet për mirëmbajtjen e vazhdueshme

Grupi i kostove të vazhdueshme të mirëmbajtjes përfshin: riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve, servisimin e pajisjeve, mirëmbajtjen e ndërtesave, mirëmbajtjen e pajisjeve softuerike dhe harduerike, dezinfektimin, dezinsektim , deratizim si  dhe riparime të tjera  dhe shërbime të mirëmbajtjes.

Gjatë vitit 2016, shpenzimet e përgjithshme të mirëmbajtjes janë 24.772.307 denarë dhe pjesa e tyre në kostot totale arrin 3.47%. Në krahasim me vitin paraprak, ato u rritën me 12.07%.

2,6 Shërbimet kontraktuese

Grupi i shërbimeve të kontratës në strukturën e kostos totale merr pjesë me 3,89%. Një pjesë e këtyre shpenzimeve kanë të bëjnë me detyrimet ligjore të Qendrës së Kujdesit Shëndetësor (interesat, taksat gjyqësore), marrëveshjet e punës dhe marrëveshjet e autorit, pagesa për mjekët e kontraktuar në ,, Alo doktor,,, reklamat dhe garat, shërbimet nga institucionet e tjera shëndetësore, specializimet, të cilat në shumën totale arrijnë në 27,759,340 denarë.

2,7 Investime kapitale

Investimet kapitale në vitin 2016 kanë të bëjnë me prokurimin e pajisjeve mjekësore, pajisjeve kompjuterike, automjeteve, mobiljeve, rinovimit të ndërtesave. Në strukturën e kostove totale ata marrin pjesë me 5.14% dhe arrijnë në 36.675.002 denarë. Krahasuar me vitin 2015, investimet kapitale u rritën me 5.78%.

2,8 Shpenzime të tjera aktuale

Shpenzime të tjera (shpenzime të tjera korrente) janë shpenzimet lidhur me pagesën e pagesës së pensionit për pensionistët, pagesat e interesit, pagesat për vendimet gjyqësore, shpenzimet e udhëtimit, TVSH, në shumën totale prej 10.611.547 denarë. Kostoja totale është 1.49%.

Shtojcë: Bilanci i të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2016