(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Депо за лекови

Делокруг на работа: Вршење на фармацевтска дејност, набавка и дистрибуција на вакцини, лекови и санитетски материјали и инсулин.

Начин и форми на раководење: Стручен колегиум со вработените во депото заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.