(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за специјалистичко консултативна заштита

 

ОЕ Служба за специјалистичко консултативна здравствена заштита при ЈЗУ Здравствен дом на Скопје- Скопје, врши специјалистичка здравствена заштита на населението (дијагностика и терапија) на секундарно ниво.


Дејноста ја обавува во следните одделенија:

– Одделение за интерна медицина;
– Одделение за психијатрија  неврологија;
– Одделение за очни болести;
– Одделение за болести на уво, нос и грло;
– Одделение за ортопедски болести и трауматологија
на локомоторниот апарат;
– Одделение за физикална медицина и рехабилитација;
– Одделение за рентген дијагностика;
– Одделение за диспанзерска заштитан а кожни и венерични болести.
– Одделение за лабораториска дејност
– Служба за медицина на трудот;
– Кабинет за воздухопловна медицина

 

 Управата на службата се наоѓа во Пол. Букурешт Бул. Партизански одреди Б.Б.
Тел: 02/3061 118; тел/факс- 02/3061 258

 

Специјалистичката здравствена заштита заштитата ја врши во следните Поликлиники со следните здравствени услуги во отсеци и кабинети:

ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ:

Тел. 02/ 3064 088

 

1.Отесек за интерна медицина:

– Диспанзер за дијабетес;
– Кабинет за ергометриско испитување (КСТ) ;
– Кабинет за пулмо алергологија и астма

2.Отсек за психијатрија и неврологија;

–  Кабинет за неврофизиологија ЕЕГ

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЈА (ЕЕГ )

Основан 1988.год.Во текот на 21 годишна работа имаме направено преку 50 000 електроенцефалограми.

ЕЕГ има најголема примена и е суверена дијагностичка метода за дијагностициорање и следење на пациенти со сите видови на епилепсии и губитоци на сознанието- свеста .
ЕЕГ дава податоци за функционалната способност на мозокот и се користи највеќе како помошна, индиректна метода во дијагнозата на следните заболувања :

главоболки, мигрени
состојби после повреди и потрес на мозокот,
сите видови на мозочни удари,
состојби во кои се сомнева на тумори на мозокот,
Паркинсонова болест и сите видови тремори,
во состојби на психички и ментални растројства
исто така има индиректна дијагностичка вредност.
Работиме во две смени на 32 канален ЕЕГ апарат НИКОЛЕТ од американско производство со можност на компјутерска анализа на резулататите – ЕЕГ мапирање.

Вработени во ЕЕГ КАБИНЕТОТ:

Два тима:Прим. Д-р Александар Кандикјан, неуропсихијатар и
Мед. Сестра ЕЕГ техничар Даниела Д. Тодоровска

Д-р Ката Димитрова, неуролог и
Мед. Сестра ЕЕГ техничар Билјана Караколева

Тел. за контакт : 3064 088 л. 15

3.Отсек за очни болести;

– Кабинет за контактни леќи

4.Отсек за болести на уво нос и грло

– Кабинет за аудиологија и вестибулогија

5.Одделение за ортопедски болести и трауматологија на
локомоторниот апарат

6.Отсек за физикална медицина со рехабилитација

7. Отсек за рентген дијагностика

– Кабинет за ЕХО дијагностика ( абдомен)

– Кабинет за ЕХО дијагностика на дојка со мамографија

8.Одделениата за Физикална медицина и Медицинска рехабилитација се наоѓаат во поликлиниките:

-Букурешт
-Јане Сандански и
-Чаир

Во нив се спроведуваат следните терапеутски процедури:
• Електотерапија
Дијадинамски струи
Интерферентни струи
Вакум интермед
Галванска електрофореза
• Сонотерапија
Ултразвук
• Термотерапија
краткобранова дијатермија
Парафин вопол. Букурешт
Криотерапија
• Магнетотерапија
• Ласеротерапија

9.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

10.Централана биохемиска лабораторија
– хематолошки испитувања
– биохемиски испитувања
– испитувања на урина

 11.Служба за медицина на трудот
  – систематски прегледи на вработени;
– лекарски уверенија за сите категории на возачи;
– лекарски уверенија за вработување, посвојување, поседување на оружје, државјанство, престој и студирање во странство (двојазично).

12.Кабинет за воздухопловна медицина
– воздухопловни медицински специјалистички прегледи на воздухопловен
персонал ( воен и цивилен)

  ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

Тел.  02/  3134 534

 

1.Отесек за интерна медицина:

– Кабинет за ЕХО дијагностика (кардиографија,абдомен и тироидеа)

2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Отсек за очни болести;

4.Отсек за болести на уво нос и грло

5. Отсек за рентген дијагностика

– Кабинет за ЕХО дијагностика,

6.Централана биохемиска лабораторија
– хематолошки испитувања
– биохемиски испитувања
– испитувања на урина

7.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

Тел: 02/2463 277

 

1.Отесек за интерна медицина:

– Диспанзер за дијабетес;
– Кабинет за ЕХО дијагностика (абдомен )

2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Отсек за очни болести;

4.Отсек за болести на уво нос и грло

5.Отсек за физикална медицина со рехабилитација

6. Отсек за рентген дијагностика

– Кабинет за ЕХО дијагностика,

– Кабинет за ЕХО дијагностика на дојка со мамографија

7.Биохемиска лабораторија
– хематолошки испитувања
– биохемиски испитувања
– испитувања на урина

– Прирачна лабораторија Лисиче
– Прирачна лабораторија Ракотинци
– Прирачна лабораторија 11 Октомври

8.Одделениата за Физикална медицина и Медицинска рехабилитација се наоѓаат во поликлиниките:

-Букурешт
-Јане Сандански и
-Чаир

Во нив се спроведуваат следните терапеутски процедури:
• Електотерапија
Дијадинамски струи
Интерферентни струи
Вакум интермед
Галванска електрофореза
• Сонотерапија
Ултразвук
• Термотерапија
краткобранова дијатермија
Парафин вопол. Букурешт
Криотерапија
• Магнетотерапија
• Ласеротерапија

9.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

Тел:02/2611 506; 02/2621 978

 

1.Отесек за интерна медицина:

– Кабинет за ЕХО дијагностика (абдомен и тироидеа)

2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Отсек за болести на уво нос и грло

4.Отсек за физикална медицина со рехабилитација

5. Отсек за рентген дијагностика

– Кабинет за ЕХО дијагностика,

– Кабинет за ЕХО дијагностика на дојка со мамографија

6. Биохемиска лабораторија
  – хематолошки испитувања
– биохемиски испитувања
– испитувања на урина

– Прирачна лабораторија Шуто Оризари

7.Одделениата за Физикална медицина и Медицинска рехабилитација се наоѓаат во поликлиниките:

-Букурешт
-Јане Сандански и
-Чаир

Во нив се спроведуваат следните терапеутски процедури:
• Електотерапија
Дијадинамски струи
Интерферентни струи
Вакум интермед
Галванска електрофореза
• Сонотерапија
Ултразвук
• Термотерапија
краткобранова дијатермија
Парафин вопол. Букурешт
Криотерапија
• Магнетотерапија
• Ласеротерапија

8.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Тел: 02/2031 022

 

1.Отесек за интерна медицина:

2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Отсек за болести на уво нос и грло

4. Отсек за рентген дијагностика

5. Биохемиска лабораторија
  – хематолошки испитувања
– биохемиски испитувања
– испитувања на урина
– Прирачна лабораторија Карпош

6.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО

Тел: 02/2795 112

1.Отесек за интерна медицина:

2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Биохемиска лабораторија
– хематолошки испитувања
– биохемиски испитувања
– испитувања на урина

– Прирачна лабораторија Автокоманда
ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

Тел: 02/2795 111; 02/2795 112

 

1.Отесек за интерна медицина:

2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Отсек за очни болести;

4.Отсек за болести на уво нос и грло

5. Отсек за рентген дијагностика

6.Биохемиска лабораторија
– хематолошки испитувања
– биохемиски испитувања
– испитувања на урина

7.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

ПОЛИКЛИНИКА ИДАДАИЈА

Тел:  02/3113 033

 

1.Отесек за интерна медицина:

– Кабинет за ЕХО дијагностика ( абдомен и тироидна жлезда)
– Кабинет за остеопороза -дензитометрија

2. Отсек за рентген дијагностика

– Кабинет за ЕХО дијагностика,

3.Биохемиска лабораторија
– хематолошки испитувања
– биохемиски испитувања
– испитувања на урина
– хормонални испитувања
– туморски маркери